Âgâz-ı Gazeliyyât 183 şiiri

Âgâh

İlk puanı siz verin

Tehîdür bâr-ı âb u dâneden kâşâne-i müflis
Kanâ‘atdur hemîşe ked-hüdâ-yı hâne-i müflis
Güşâd-ı ‘ukde-i zülf-i emel gâyet de müşkildür
Revâdur olsa dendân-ı tama‘dan şâne-i müflis
İder rûz âftâb u şeb şu‘â‘-ı mâh ile ülfet
Visâl-i şem‘den mahcûbdur pervâne-i müflis
Ne cevr-i muhtesib ne ta‘n-ı zâhidden hirâs eyler
Ki hâlîdür hemîşe sâgar u peymâne-i müflis
Murassa‘-pûş olursa şâhid-i nazmum n’ola Âgâh
Ki nakl-i kimyâdur ser-be-ser efsâne-i müflis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir