Âgâz-ı Gazeliyyât 356 şiiri

Âgâh

İlk puanı siz verin

Nice zabt eyleyeyüm dîde-i gevher-bârı
Bûsegâh eyledi tebhâle leb-i dildârı
Zemherîr itse cihânı n’ola âh-ı serdüm
Çekmiş âgûşa büt-i kerem o gül-ruhsârı
Şimdi muhtâc-ı ‘arakdur leb-i peymâne gibi
Leb-i la‘li ki dü-‘âlemde anun bîmârı
Reng-i ‘âşık gibi zerd itdi ruh-ı gülfâmın
Acabâ renc-i mahabbet mi ola âzârı
Yâra Âgâh nemüz var niyâz eyleyecek
Kâşki girse ele dârû-yı sıhhat-bârı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir