Âgâz-ı Gazeliyyât 41 şiiri

Âgâh

İlk puanı siz verin

Girye-i telh-i surâhı dil-i pür-cûş iledür
Hande-i dil-keş-i sâgar leb-i hâmûş iledür
Şâm-ı hicrüm n’ola ey mâh-ı münevver kalsan
Şöhret-i zülf-i siyeh subh-ı binâgûş iledür
Gelse zâhid n’ola meyhâneye ‘imâme ile
Câm-ı hâlîdür anun ragbeti ser-pûş iledür
Suhan-ı gayr bana kendi sözümden yegdür
Lezzet-i şi‘r dehân ile degül gûş iledür
Cûy-bâr-ı dil-i Âgâh degül cây-ı şinâh
Cilve-i mevc-i suhan vüs‘at-ı âgûş iledür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir