Âlem Ansuz Nice Ola Kim Âlemündür Cânı Ol şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Âlem ansuz nice ola kim âlemüñdür cânı ol
Belki cânuñ dahı olmış cânı vü cânânı ol

Akl u nefsüñ cevheri vü ins ü cinnüñ varlıgı
Arşu ferşüñ her ne kim var sâkin ü cünbânı ol

Çarh-ı gerdanüñ medâr u mihver ü kutbı vü hem
Ay u gün ü müşterî vü zühre vü keyvânı ol

Âlem-i ulvî vü siflînüñ ki görinür ayân
Zulmeti ol nûrı ol hem encüm ü erkânı ol

Hûta irince hamelden ger burûc u ger dere
Cebhe vü eklîli ol u sünbüle vü mîzânı ol

Magribüñ her şâm olduhda muanber zülfi hem
Maşrıkuñ her subhı-demde çehre-i tâbânı ol

Hem şimâlüñ ol kabûli hem debûr edbârı ol
Hem cenûbuñ cünbüşi vü hem sabâ seyrânı ol

İsa enfâsı vü Mûsânuñ münâcâtı kamu
Hem Halîlüñ odı vü Nûh-ı Necî tûfânı ol

Ders-i İdrisüñ ol u Eyyûb-ı sabrı dahı hem
Yûnusuñ tesbîhi Hızruñ çeşme-i hayvânı ol

Ahmed-i Mürsel kılıcınun yüzi vü kabzası
Anuñ atdûgı ohñuñ yayı vü hem peykânı ol

Anuñ ahbârı vü âsârı vü ecâzı kamu
Anuñ akvâli vü efâli vü hem tibyanı ol

Âkıl u makûlu aklu âşık u maşûku ışk
Yûsufuñ hüsni vü Yakûbuñ dahı ahzânı ol

Kurı yirüñ Kûh-ı Kâf u Tûr u Lübnânı vü hem
Bahruñ Okyânûs u dahı Kulzüm ü Ummânı ol

Hastalaruñ zahmı vü hem zahmlaruñ merhemi
Derd ü mend olanlaruñ derdi vü hem dermânı ol

Nahle oldur hâr u hurmâ nahle oldur nûş u nîş
Remlüñ âramı vü nemlüñ her yaña seyrânı ol

Berrüñ oldur bürri vü dürlü nebât u cevheri
Bahruñ oldur bî-gümân dürri vü hem mercânı ol

Hem hazânüñ nimeti vü desti-gâhu işreti
Hem bahâruñ zîneti vü rahmet-i nem-sânı ol

Gûyibâruñ servi vü âb-ı revân u sebzesi
Mürgü-zâruñ nergisi vü lâle-i numânı ol

Gül-sitânuñ rengi vü berk ü nevâ vü nüzheti
Bû-sitânuñ yâsemînü anberü reyhânı ol

Goncanuñ ceybinde müşgi vü yüzi gül-gûnesi
Hem gülüñ her-geh ki ola handân leb ü dendânı ol

Sûsenüñ oldur dili vü hem çenâruñ elleri
Hilati agaçlaruñ u kuşlaruñ elhânı ol

Lâlenüñ yüregi dâgı vü benefşe gussası
Hem gülüñ yüzi hayâsı bülbülüñ efgânı ol

Dil-berüñ anber saçınuñ fitne vü teşvîşi hem
Anuñ ol ranâ gözinüñ gamze-i fettânı ol

Fâsıkuñ şuglı olu câm-ı mey ü mey-hânesi
Zâhidüñ tekbîr ü tehlîli vü hem sübhânı ol

Fıkh ehline kitâb u sünnet icmâ u kıyâs
Ol u ehl-i hikmetüñ hem-hüccet ü bürhânı ol

Mü’min ü kâfir dime her kanda bahsañ anı gör
Kâfirüñ küfri olu hem mü’minüñ îmânı ol

Andan ayru nesne olmah mümtenidür pes yakîn
Vâcibüñ oldur vücûbı mümkinüñ imkânı ol

Ne vücûdı ola gayruñ çünki oldı kamunuñ
Evveli vü âhiri peyœâsı vü pinhânı ol

Ahmedînuñ fehmü vehmü zikrü fikrü aklı hem
İlmü fazlu nazmu nesrü defter ü dîvânı ol

Bu fakîruñ tefrika hâlinde gör cemin ü bil
Kim nice diler geçe bu bahr-ı bî-pâyânı ol

Dahı birdendür bu nâle ney bigi sen sanma kim
Kendünden düzüp-durur bu nagme vü destânı ol

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir