Ankâ Benem Ki Kâf-ı Kanâcatdayam Mükîm şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ankâ benem ki Kâf-ı kanâcatdayam mükîm
Aklum hümâyin itmedi hâ-i hevâ le’îm

Şehbâzı göñlümüñ bir araya heves ider
Kim ol arada oldı kafes ravza-i Naîm

Gül bigiyem muzâaf u her neksdan sahîh
Nergis misâl hâşa ki olam ecvef ü sakîm

Çün hazz-ı nefsdür bu kusûr u bu hûru ıyn
Hâşâ ki isdeye anı aklı olan selîm

Çün hazz-ı rûhdur şeref-i kadr ü mertebe
Hak isteyen aña dahı kalsa olur esîm

İrilmez aña niçe ki ola hazz-ı nefs ü rûh
Kim birlige ol iki hicâb oldılar azîm

Var-ıdı eser kelîmde ol hazz-ı rûhdan
Vasf-ı kelâm-ıla irdi tecellîye ol Kelîm

Çün rûhdan dahı yog-ıdı Mustafâda hazz
Lâ-büd tecelli itdi aña Zâtı-la Kerîm

Şol vech-ile ki zatına lâyık-durur anuñ
Gösderdi Mustafâya likâsını ol Kadîm

Ger cehd idüp isder-iseñ anı isde kim
Her yirden ol münezzeh ü her yirdedür mukîm

Şeytân-durur bu nefs-i recîm andan üzilip
Bi’smillah isde anı ki Rahmân-durur Rahîm

Kavlinde fikr eyle vü filine kıl nazar
Ta bilesin kim ol-durur ol Kâdir ü Alîm

Añladuñ-ısa ki ol-durur ol mebde’ ü meâd
Ki evvelden itme anı ki ola âhırı vahîm

İzz-i bekâ fenâda fenâ-yı fenâdadur
Kim hîç dürlü yoh-durur âfetden anda bîm

Hwîş ü hamîm mihrini terk it ki bulasın
Hwîş ü hamîmi cânuña yahmûm u hem hamîm

Say it melek hisâline ki oldur saña bihişt
Terk it beşer sıfatını ki oldur saña Cahîm

Cân rahmet âyetidür anı eylegil kavî
Ten şehvet âletidür anı eyleme cesîm

Kalma bu dünyi rengine ki ol bî-sebâtdur
Hadrâ-yı dimne solubanuñ tîz olur heşîm

Gör kim bu az zamânda izâm-ı sudûrdan
Ne sadrlar bu yirde izâm oldılar remîm

Îmîn oturma kim katı beœ-kârdur harîf
Gafil yürime kim katı mekkârdur garîm

Gül bigi gönlüñe ire Hakdan mükâşefe
İrse iâyetinden anuñ saña bir nesîm

Kıl Ahmedî sözine kulahlaruñı sadef
Kim her sözi ki nazm ider ol dürridür yetîm

Gûş ol benefşe bigi bu sözlere kim saña
Hergiz n’idem diyü nedem irmeye iy nedîm

Yol kanda diyü hayrete düşmegil iy refîk
Ger sâlik-i señ uş didügüm râh-ı müstakîm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir