Âşık Olanı Dut Ki Gül-istân İçindedür şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Âşık olanı dut ki gül-istân içindedür
Çün yârdan cüœâ ola zindân içindedür

Işkuñ müdâm göñlümi itmiş-durur makâm
Bu ulu genci gör ki ne vîrân içindedür

Dişlerüñüñ hayâli gözüm eyledi vatan
Gûher ki şâh-vâr ola ummân içindedür

Agzuñ hadîsini sorana ben ne diyeyim
Kim ol nihân-ı râz dil ü cân içindedür

Müşgîn beñüñi lal-i lebüñde gören göñül
Didi ki Hızr çeşme-i hayvân içindedür

Kalmadı cân u dil ki gözüñ itmedi esîr
Dürlü belâ bu dâm-ı perîşân içindedür

Şeyhoglı defterini yile virdi rûzigâr
Göreli Ahmedî ki adı dîvân içindedür

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir