Âşıkam Diyende Gerek Işk Odından Derd Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Âşıkam diyende gerek ışk odından derd ola
Kişi kim göñlinde derdi yohdur ol nâ-merd ola

Yardan dermân dilerseñ derdi iş it cânuña
Kim tabîb aña ider dermân ki anda derd ola

Nûra pervâne-sıfat dil-germ iden her gice
Subh irince şem bigi yanmaz-ısa serd ola

Işkda ehl-i fütüvvet ol-durur kim çün Halîl
Âteş-i Nemrûd aña gül-zâr u bag u verd ola

Işk derdi zerre zerre topragumda bulına
Cüzv cüzv üşbu vücûdum ger çüriyüp gerd ola

Ben anuñ vaslın dilerem ol benüm ayrulıgum
Işk olan yirde aceb midür ki aks ü tard ola

Yâr didüñ Ahmedî agyârdan bagla gözüñ
Gayre kılmayan nazar ışkuñ yolında ferd ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir