Bahâr Oldı Açıldı Uş Ter-çiçek şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bahâr oldı açıldı uş ter-çiçek
Yüzüñ bigi oldı münevver çiçek

Yüzüne öykünür didiler bu işi
Ne cân-ıla ide iy dil-ber çiçek

Sipîœ-âb u sürh-âb urındugı-çun
Yüzüñe kaçan beñzeyiser çiçek

Firâkuñuñ odına düşdi meger
Veger-ni neçün böyle göyner çiçek

Yüzüñüñ hayâsından olup hacil
Nikâb içre oldı müsetter çiçek

Zer ü sîm ü yâkût ider nisâr
Yoluña zihî pâk-gûher çiçek

Şükûfe kenîzek olam dir saña
Anuñ-ıçun adını eyler çiçek

Yüzüñ şemin irte gice gün bigi
Çirâg-ıla her yaña isder çiçek

Cemâlüñ hayâli düşer göñlüme
Gözüme çün olur musavver çiçek

Yüzüñden gidermez gözin bir nefes
Zihî âşık-ı pak-manzar çiçek

Sabârah saçuñ kohusın almasa
Bula mı dem-i rûh-perver çiçek

Yüzüñ şavk-ıla yaş yirine döker
Gözinden gül-âb-ı mukattar çiçek

Şeref burcına irdi güneş girü
Ki handândur u tâze vü ter çiçek

Saçar topraga dürr ü gûher bulıt
Savurur yile müşg ü anber çiçek

Virür bâg necm ü şecerden nişân
Ki zühre bigi oldı ezher çiçek

Sabâ gün bigi zâhir ider sabâh
Gice n’itse göñlinde muzmer çiçek

Meger nergis içer çemende girü
Ki dutmışdur öñinde sâgar çiçek

Bu nâzük vücûh-ıla kim görinür
Aceb mi oldı-y-ısa tüvân-ger çiçek

Aceb mi olur-ısa ıtr-ıla bâg
Ki yahup-durur bunca micmer çiçek

Ne yil var başındaki pîr-âne-ser
Düzer rast-piraye-i zer çiçek

Degülse tolu başı bâœ-ı gurûr
Ne ömrine urınur efser çiçek

Cihan bî-vefâlıgıdur yazılu
Görür uş tolu hat müşeccer çiçek

Bu gün geldi kim yarın ide saña
Nedür dünyâ hâlin mukarrer çiçek

Saña yiter itseñ görüp itibâr
Ki ne resme biterse yiter çiçek

Bahâr uş yiter haşre rûşen delîl
Ki rad oldı sor ehl-i mahşer çiçek

Olur zâhir uş sırr-ı yuhyî’l-izâm
Bu gün ki oldı zinde ser-a-ser çiçek

Zihî rengi-i rez ki oldı anuñ sun-ıla
Boyasuz saru vü kızıl her çiçek

Ne keşf ehlidür kim gice gündüzin
Kıyâm u sıyam-ıla sürer çiçek

Salâta âb-dest-ile ider iftitâh
Ne zâhiddür Allahü Ekber çiçek

Yil-ile su üstinde ider tekye-gâh
Ki olmış-durur Hızra hem-ber çiçek

Beşâşetde handân neçündür aceb
Bilürken ki olmaz muammer çiçek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir