Bahâr Oldı Bezendi Dâr-ı Dünya şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bahâr oldı bezendi dâr-ı dünya
Çiçekden oldı yür gül-zar-ı ukbâ

Çemen Erteng nakşın gösterür kim
Sabâya Hakdan irdi rûh-ı Mânî

Agaçlaruñ görüp neşv ü nümâsın
Heves ider ki yire ine tûba

Şecerde rûşen uş nâr-ı şükûfe
Meger girü tecellî buldı Musa

Sabâ ölmiş yiri uş kılur ihyâ
Zi virilmiş aña icâz-ı Îsâ

Tolu nur u sürûr u revhi ü reyhân
Meger oldı çemen Firdevs-i ala

Benefşe gûş olmışdur meger kim
İder bülbül gülüñ vasfını imla

Gören gül nâzın u bülbül niyâzın
Bilür nice-y-di Mecnûn-ıla Leyla

Uzatmış dillerin susen meger kim
«enâsın ider ol sultânuñ inşa

İmâret kıl bizi câm-ıla sâkî
Harâb olsun n’olur bünyâœ-ı takva

Şerîat ahmakı nehy itse andan
N’ola çün akl virür aña fetva

Kadeh gam bahrına keştîdür ol kim
Necât isdeye bi’smillahi mecra

Görüben itidâlını bahâruñ
Ki andan zinde olur ervâh-ı mevta

Gülüñ karşusına sâz itdi bülbül
Bu şiri kim taña kaldı aña şura

Ne renge nakş itmiş sini Mevlâ
Ki âlem ışkuña kılur tevella

Lebüñde gizlü esrâr-ı kuli’r-rûh
Yüzüñde rûşen envar-ı tecella

Bu saç mı yâ şeb-i yelda vü ya Kadr
Bu yüz mi bedr mi yâ îd-i Adha

Agız mı bu ki varlıgın bilene
Diyilür yalemü’s-sırre ve ahfa

Saçuñuñ ukdesidür zulma menzil
Gözüñün işvesidür sihre me’va

Gözüñe ne aceb öykünse nergis
Ki olur bî-hayâ ol ki ola ama

Yañaguñ hacletinden derledi gül
Bi-hamdi’llah hayâ var anda bârî

Helâl itdüm gözüñe kanumı kim
Yoluñda ölmek-durur dirlikden evla

Gözüñe pend it zulmı kosun kim
Şehüñ der-gâhı oldı adle mesva

Melik Sülmân Süleymân-ı zemâne
Ki aña kul yaraşur Fagfûr u Kisra

Şeh-i iklîm ki oldı vü olısar
Anuñ hükminde cümle mülk-i dünya

Hak anı şahlıga hâs itdi düşmen
Nedür bâtıl nitekim Lât u Uzza

Ferîdûnsın olursa hasm ›ahhâk
Ola tamarları boynında efc
î
Kapuñuñ zînetin görüp selâtîn
Saña kul olmagı ider temenna

Sözüñde yoh dimek yohdur meger kim
Dilüñde zıdd düşdi yı-y-ıla ha

Sözüñ vardur dimekdür sâyile kim
Dilünüñ lâzımıdur vâv-ıla ra

Cihana cân u belkim câna hem cân
Bugün sensin nite kim lafz u manâ

Ne başara senüñle düşmenüñ kim
Ne avretdür ne er şöyle ki hunsa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir