Baht-ıla Geldi Tahtına Ol Tâc-dar-ı Mülk şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Baht-ıla geldi tahtına ol tâc-dar-ı mülk
Toldı ziyâ vü nur u saâdet diyâr-ı mülk

Leşker-keş ü hasûd-küş ü memleket-güşây
Sultan Muhammed ol melik-i nâm-dâr-ı mülk

Bercîs-i mihr-güster ü Behrâm-ı intikâm
Mihr-i sipihr-i devlet ü kutb u medâr-ı mülk

Ol Rüstem-i zemân ü Nerîmân-ı rûzigâr
Küştâsb-i zemâne vü Sâm-ı süvâr-ı mülk

Ol şeh-süvâr kim atı nali hilâl-var
Hem tac-ı fark-ı çarh-durur hem sivâr-ı mülk

Şiraya irdi şer bulup andan asl u fer
Ki oldur mülûk içinde şerîat-şi âr-ı mülk

Anuñ yesârı oldı sehânuñ yemîni kim
Adli-y-le buldı yümni yemîn ü yesâr-ı mülk

Âb-ı hayat oldı anuñ zâtı lâ-cirem
Azb ü Furât oldı kamu cûyibâr-ı mülk

Hak ihtiyar itdi ezelde vücûdını
Anuñ-çun oldı ol ebeda bahtiyâr-ı mülk

Beœ-hwâh bâœ-ı serddür ü ateş-nihâd kim
Gark-âb oldı lâ-cerem ü hak-sâr-ı mülk

Lutf-ı sehâbı çün döke bâran aceb degül
Ger sebzesin zümürrüd ide mürg-zâr-ı mülk

Ol yaraşur memâlike mâlik ki anuñ-ıla
Oldı dürüst rast kamu kar u bâr-ı mülk

Ol râst itdi halk işin ü Hak itâatin
Her ki oldı rast-kar olur reste-kâr-ı mülk

Bekler murâdı mâl u murâdı anuñ key ad (XLIX/14)
Şehler şikarı vuhş u anuñdur şikar-ı mülk

Bu kar u bârdan dahı artuk hezar-bâr
Feth ü fütûh virür aña kirdigâr-ı mülk

Bu şeh bigi nigâr getürmedi surete
Nakş ideli mezâhiri sûret-nigâr-ı mülk

Deyyâr memleketde yog-ıdı sen irmedin
Sinüñle oldı şükr imâret diyâr-ı mülk

Cümle mülûke fahr ider memleket velî
İşbu melek-sıfat melik oldı iftihâr-ı mülk

Gül-zâr-ı mülke bakdum u gördüm mülûkini
Sensin güli arada vü bâkîsi hâr-ı mülk

Sudur kılıcuñ uş şehâ lîkin ki berk-vâr
Şeytân bigi şerarına yanar şirâr-ı mülk

Her kanda kim kılıcuñ irer topraga döker
Lal-i müzâb zi güher-i âb-dâr-ı mülk

Zer-bahş elüñde her ki kılıcuñı göre dir
Zî bî-karâr ki anuñ-ıladur karar-ı mülk

Pîruz ideli Hak seni iy şâh-ı dil-fürûz
Hoş rûşen oldı adlüñ-ile rûzigâr-ı mülk

Rûşen-durur yoluñ toz-ıla memleket gözi
Kim bunca vakt saña yidi intizâr-ı mülk

Şehler kamusı müftekır-ı mülkdür velî
Sinüñ inayetüñe-durur iftikar-ı mülk

İrdi şitâ vü kalbi katında duramazam
Kim tal bigi bürehneyem iy nev-bahâr-ı mülk

Bir kaç gün âsitaneñe komadum-ısa baş
Mazûr dut bu kuluñı iy şehr-i yar-ı mülk

Getürdi Ahmedi ayaguña nisâr ıçün
Dürr ü güher tavîlesin iy kâm-kâr-ı mülk

Nîçe ki gide fasl-ı zim-istân gele bahâr
Olsun murâduñ-ıla bu leyl ü nehar-ı mülk

Düşmen neam bigi saña kurbân olıbanun
Olsun saña fidî niam-ı bî-şümâr-ı mülk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir