Bi-hamd Lillah Ki Kıldı Baht Yarı şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

1
Bi-hamd lillah ki kıldı baht yarı
Ki gördük girü şâh-ı bahtiyâri
Yir ü gök toludur dürlü beşâret
Ki geldi girü şehre şehriyâri
Müzeyyen kıldı cennet bâgı bigi
Şehüñ geldügi şehr-ile diyârı
Vusûl-i şeh müşerref kıldı şehri
Nite ki_ider visâl-i yâr yâri
Baña baht itdi yâri çünki gördüm
Anı kim âlemüñdür ihtiyârı
Melik Sülmân yemîn-i dîn ü devlet
Şeh-i İslâm emîn-i milk ü millet

2
Fidî saña dil ü cân iy dil-ârâm
Ki sinüñle bulur cân u dil ârâm
Saña zühre perestâr oldugı-y-çun
Revâdur aña ad urmah dilerem
Yürisem gün bigi biñ yıl baş üzre
Yoluñda hâşa kim ben bî-dil ârâm
Koma lâle bigi_elden câm-ı lali
Ki kamu bî-dile oldur dil-ârâm
Yime gam bâœe sun şeh yâdına kim
Ol ider şâœiyi her bî-dile râm
Şeh-i Behrâm-savlet Müşterî-baht
Ki_anuñladur müşerref tâc-ıla taht

3
Gel iy saçları reyhân gözi ala
Ki gamzeñ kasd ider peyveste âla
Saçuñ tane urur müşge nite kim
Yañaguñ rengi lâlâdagı ala
Ne câdûdur gözüñ ki efsûnı halka
Ne cân kodı vü ne dîn ala ala
Hilâl uş zâr u zerd ü bedrü hayrân
Kaşun tugrası-la yüzüñdeki_ala
Yüzi lâle bigi_ola tâze_anuñ kim
Alur şeh yâdına gül-gûn mey ele
Duâsı_ola-ıdı halkuñ subh-ıla şâm
Melik Sülmânuñ olsun Rûm-ıla Şâm

4
Niçe gamzeñ ura cânuma yara
Cefâ itmek revâ mı yâr yâra
Kemânından kaşuñuñ atılan oh
Geçer bagruma yüregümi yara
Ne cennetdür yüzüñ kim âb-ı kevser
Ciger-teşnedür agzuñdagı yâra
Humâr içüme yara urdı sâkî
İlâcı neyse anuñla_aña yara
Güledur gül bigi şeh meclisinde
Benefşe bigi gam-nâk olma yâra
Bu meclis tolu güldür ü anâdil
Olur mı bâg-ı cennetde anâdil

5
Hümâyûn-baht u şâhinşâh-ı bihrûz
Hümâ gölgelü ol sultân-ı pîrûz
Felek bigi celâlıdur ser-efrâz
Güneş bigi cemâlidür dil-efruz
Duâsında giceyi şem bigi
İden ihyâ olur gün bigi bih-rûz
Aña pîrûzlıh rûzî idüp Hak
Kapusında kul olsun şâh-ı pirûz
Gicesi_olup Berât u Kadr dâyin
Güni olsun hemîşe îd ü nev-rûz
Bugün Rüstem ol u hem Sâm u Destân
Dahıllar işi kıssadur u destân

6
Sükûn kûtba viren cünbiş medâra
Anı_idiser yidi iklîme Dârâ
Cihân-dâver virür bu mülk-dârâ
Anı kim bulmadı ›ahhâk u Dârâ
Meder bigi medâr-ı çarh ider hâk
Anı ki_itmez senüñ-ile müdârâ
Virüben dostunâ dâr-ı işret
Çıharur düşmenüñi çarh dâra
Medâr-ı devlete sen kutb olgıl
Felek muhtâc olduhça medâra
Gulâm olsun saña biñ şâh-ı Çimşîd
Murâduñca yürisün mâh u hûrşîd

7
Hemîşe devletüñ pây-ende olsun
Çırâgı ömrüñüñ tâb-ende olsun
Yüzüñ ki_oldur bahâr-ı âlem-i cân
Ferahdan gül bigi pür-hande olsun
Cihân tendür ü sen cân-ı cihânsın
Cihân olduhça bu cân tende olsun
Havâdis sarsarından düşmenüñüñ
Binâ-yı devleti berk-ende olsun
Felek döndükçe kapuñda kevâkib
Bu resme ki_Ahmedîdür bende olsun
Yüridükçe sipihr ü mihr-ile mâh
Seni sâl u meh etsün bâkî Allah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir