Billah Ki Hüsn Âyeti Şânuna İnmiş İy Piser şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Billah ki hüsn âyeti şânuña inmiş iy piser
Bilsem perîsin yâ melek yâ hûrî vü yâ-hüœ beşer

Ten mi bu yâ berk-i semen der mi bu yâ dürr-i Aden
Hat mı bu yâ müşg-i Hoten leb mi bu yâ teng-i şeker

Hayrân kala-y-dı yüzüñe gül sahlayu bilse hayâ
Fitne ola-y-dı gözüñe nergisde varmıssa basar

Çözmiş benefşe zülfini kim müşg-i terden dem ura
Miskîn işitmez kulagı kim ala zülfüñden haber

Lâle firâkuñ odına yandı karara şem-veş
Hâline anuñ şâhid uş dûd-ı dil ü hûn-ı ciger

Saçûn hevâsın söylesem olur mutavvel sözlerüm
Agzuñı añsam kâfiye teng olur u söz muhtasar

Yüzüñ görenleri gözüñ aynı belâya düşürür
Sanma ki cevr ü fitneden hâlî ola devr-i kamer

Şâhâ cemâlüñ nakşını yazalı Nakkâş-ı Ezel
Nîçe kalem bigi sünüñ yoluñda çekdüm derd-i ser

Çün vasf idem lalüñüñ râzını sözümden benüm
Biñ gûş her bir gûşede tolar sadef bigi güher

Dir Ahmedîden işiden vasfın lebi ruh-sâruñuñ
Lillâhi derrün kâyilün bârîk-söz nâzük-nazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir