Billah Ki Hüsn Âyeti Şânuna İnmiş İy Piser şiiri

Ahmedi

İlk puanı siz verin

Billah ki hüsn âyeti şânuña inmiş iy piser
Bilsem perîsin yâ melek yâ hûrî vü yâ-hüœ beşer

Ten mi bu yâ berk-i semen der mi bu yâ dürr-i Aden
Hat mı bu yâ müşg-i Hoten leb mi bu yâ teng-i şeker

Hayrân kala-y-dı yüzüñe gül sahlayu bilse hayâ
Fitne ola-y-dı gözüñe nergisde varmıssa basar

Çözmiş benefşe zülfini kim müşg-i terden dem ura
Miskîn işitmez kulagı kim ala zülfüñden haber

Lâle firâkuñ odına yandı karara şem-veş
Hâline anuñ şâhid uş dûd-ı dil ü hûn-ı ciger

Saçûn hevâsın söylesem olur mutavvel sözlerüm
Agzuñı añsam kâfiye teng olur u söz muhtasar

Yüzüñ görenleri gözüñ aynı belâya düşürür
Sanma ki cevr ü fitneden hâlî ola devr-i kamer

Şâhâ cemâlüñ nakşını yazalı Nakkâş-ı Ezel
Nîçe kalem bigi sünüñ yoluñda çekdüm derd-i ser

Çün vasf idem lalüñüñ râzını sözümden benüm
Biñ gûş her bir gûşede tolar sadef bigi güher

Dir Ahmedîden işiden vasfın lebi ruh-sâruñuñ
Lillâhi derrün kâyilün bârîk-söz nâzük-nazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.