Bir Yir Ki Ola Evveli Vü Âhiri Fenâ şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bir yir ki ola evveli vü âhiri fenâ
Bellüdür anda kim ne kadar bulına bekâ

Ol kim finâsı ola fenâ yiri iy aceb
Kimseye itdi mi ve ya hoœ ide mi vefâ

Tolu-durur belâ-y-ıla ucdan uca cihân
Kimdür ki anuñ belâsına olmadı mübtelâ

Çarhuñ medâr u mihver ü kutbına bahma kim
Bu ömr dânesini yügidür bu âsiyâ

Bir külhân-ı küdûret ü zulmet-durur cihân
Gül-şen bigi anda bulına mı nûr u yâ ziyâ

Ömrüñ yile virür niçe kimsene üşbu yil
Sen aña müşg ü gâliye dirsin zihî hatâ

Dünyî hevâsı her neyi saña itdi nîş-ker
Şöyle ki itdi gözlerüñe hâki tûtiyâ

Nergis bigi eger saña zerrîn ola külâh
Yâ gonca bigi lal-ile pîrüze-gûn kabâ

Ne fâ’ide çü nâ-geh irişüp ecel yili
Topraga savuruban ider cümlesin hebâ

Her ne varı-ısa taht-ı Süleymâna dek kamu
Çün kim yile varur gam u mihnetdür ü şikâ

Dünyî senüñ revânuñ u cânuña hasm sen
Cân-ıla sevdügüñ anı olur mı aceb revâ

Çün zûd mîr olup burada hâk olur kişi
Pes assı ne ki olasın emîr yâhû pâdişâ

Dünyî hevâsı aslı vebâdur suyı maraz
Olmasun aldaya seni bu âb u bu hevâ

Anuñ-ıçun bu hâk hevâya hilâfdur
Kim kamu hâle anda muhavvil-durur kazâ

Çün kim kazâ-durur kamu halkuñ inân-keşi
Pes kamu hâle vâcib olur sabr-ıla rızâ

Üç oglanı ki maden ü hayvândur u nebât
Bu dört ana-durur iden ol tokuz ata

Ol kamusına birden olur bu cemî-i hükm
Dahı itikâd ayn-i hatâdur u nâ-sezâ

Kim virdi emân saña-iy aceb ki îmin olasın
Bu çarhdan ki işi kamu mihnetdür ü anâ

Ten kaydına neçün ola cân güheri esîr
Toprag içinde nîşe nihân ola kîmiyâ

Derd ü belâdadur niçe kim tende ola cân
Fikr eylegil bu derde ki ne nesnedür devâ

Utanmadın nişe idesin Hakka masiyet
Görür-iken ki ol saña nice ider itinâ

Sen sâkin olmag-ıçun ider cünbiş âsmân
Sinüñ masalihuñda yürür âb-ıla hevâ

Sakkâ-durur saña bulıd u âş-pez esîr
Ferrâşdur saña yil ü habbazdur serâ

Deryâda merkebüñe senüñ kamçıdur şemâl
Sahrâda saña mirvaha-gerdân-durur sabâ

Sinüñ tavaruña çeker irte gice alef
Leşker-keş-i bahâr u cerâyet-dehü-nümâ

Âsî olursın üşbu kamu lutf-ıla aña
Sen de ger âdemî-y-iseñ ola-y-dı bir hayâ

İsyân nicesi idile fermânına anuñ
Kim kudreti elinde-durur arz-ıla semâ

Ol pâdişâh ki oldı yir ü gökde uşayân
Her zerre birligine vü varlıgına güvâ

İkrâm-ıla celâl anuñ u cemâl hem
Şöyle ki halk u emr anuñ u izz ü kibriyâ

Oldur vücûd-ı Mutlak u Bâkî kamu vücûd
Anuñ vücûdı sâyesi-dur bilâ-imtirâ

Ni külli vü ne cüzvi vü ne hâsdur u niâm
Ni hâricî vü zihnidür iy sâhib-i dehâ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir