Çün Götürdi Gül Yanagından Nikâb şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Çün götürdi gül yanagından nikâb
Mevsüm-i işretdür ü câm-ı şarâb

Lâle bigi koma elden câm-ı mey
Ki itdi bülbül râst uş sâz-ı rebâb

Hayf ola ömrüñi zâyi eylemek
Hâzır-iken nimet ü baht u şebab

Sen şitâb it câm-ı cân-bahşa müdâm
Çün ider eyyâm geçmege şitâb

Bâg içinde ol gül-âbı nûş it
Ki ola renginün hayâsından gül-âb

Gâv u har içdügin içmekdür hata
Âdemî içdügin iç ki oldur savâb

Bâœe nûş it bâœa virme ömrüñi
Çün ezeldendür sevâb-ıla îkâb

Çün kalem yazdugı ayruhsı olamaz
Ne gerek câna bu renc-ile azâb

Gözde hwâb u tende kalmadı karâr
Senden ayruya ne âram u ne hwâb

Gözlerümdedür hayâli kaddüñüñ
Serv orada biter kim ola âb

Uş çiçek vakti irişdi Ahmedî
Ki ola gül bigi ayaguña türâb

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir