Dudagunun Lali Cân Derdine Dermân Yaraşur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Dudaguñuñ lali cân derdine dermân yaraşur
Pes aña her kim dir-ise âb-ı hayvân yaraşur

Saçuña disem şeb-i târîk söz bârîk olur
Yañaguña dir-isem hûrşîd-i tâbân yaraşur

Gâh güldürür beni ışkuñ u geh zâr agladur
Âşık olan şem-veş handân u giryân yaraşur

Gözlerüme ol kad ü bâlâ hayali hoş düşer
Anda ki ahar cûy ola serv-i hıramân yaraşur

Kej-durur zülfüñ aña ger küfr diyem ola râst
Yüzüñe ger dirler-ise nûr-ı îmân yaraşur

Gûherinde agzuñuñ gören dişüñ nazmını dir
Zî ki dürc-i lal içinde dürr-i Ummân yaraşur

Gözlerüñ-ile saçuñ yañahlaruñda hoş düşer
Nergis ü reyhân-ıla tâze gül-istan yaraşur

Rûşen ol kim hüsn mülkinde senüñ şâh olduguñ
Şöyle kim bu memleketde Mîr Sülmân yaraşur

Padişâh-ı şark u garb u ins ü cinn ü vahş ü tayr
Ol-durur bî-şek aña dimek Süleymân yaraşur

Andan artuh beglerüñ işi ser-â-ser şeytanat
Anuñ işi saltanatdır adı sultân yaraşur

Çarh peymân itdi kim vire aña milk-i ebed
Çün salâh-ı milkdür aña bu peymân yaraşur

Âsitân olmaga tûbî kapuñ ider arzû
Pâsübân olmaga eyvânuña keyvân yaraşur

Gayr-i Kur’ân her ne kim geldi-se ahkâm u suhuf
Yüce aduñ kamunuñ üstinde ünvân yaraşur

Zîr ü bâlâ her ne kim var tâ meh ü mihr ü sipihr
Buyruguñ altında cümle bende-fermân yaraşur

Düşmenün kim gâv-peykerlıg-ıla har-magzdur
Ger felek sevri olursa saña kurbân yaraşur

Kankı agızda ki ola pâk ü pâkîze güher
Kutlu aduñ şöyle kim dillerde Kur’ân yaraşur

Alnuña ay u yüzüñe gün disem söz hûb olur
Göñlüñe bahr u elüñe dir-isem kân yaraşur

Çünki idem vasfuñı takrîr defter bizenür
Çünki medhüñi kılam tahrîr dîvân yaraşur

Yir yüzine rahmet-içün Hak halîfe itdi seni
Pes saña bu kim didiler zıll-ı Rahmân yaraşur

Ayaguña sîm ü zer lâyık degül ki ola nisâr
Yoluña hâk olmaga lal-ile mercân yaraşur

Ahmedî kimdür ki ola lâyık senüñ kullıguña
Saña çâker olmaga fagfûr u hâkân yaraşur

Saña lâyık ben kimem ki ide bilem medh ü senâ
Saña gökdeki feriştehler senâ-h wân yaraşur

Gerçi kim küstâhlıkdur rûşen olsun şâha kim
Ben kula medh ü şehâ tahsîn ü ihsân yaraşur

Saña Allah hâfız olsun u feriştehler muîn
Kim melâ’ik saña avân Hak nigeh-bân yaraşur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir