Fikr Eyle Mebde’üñ N’ireden N’iredür Maâd şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Fikr eyle mebde’üñ n’ireden n’iredür maâd
Hem geldüñüñden işbu makâma nedür murâd

Mebde’ kamu halâyıka Hakdur alel-yakîn
Pes ol olur girü kamuya merca u maâd

Geldüñ saâdet-i ebedî kesb itmege
Saña gerek riyâzet ü tâatda itiyâd

Her nesneden ki itme diyildi itmek imtinâc
Her nesneye ki it didiler itmek inkiyâd

Vehm ü hayâli añla ki ol iki dîvdür
Kim akluñ-ıla dînüñi iderler ıstıyâd

Lâ-havle kılıcı-y-la ol ikiyi kahr it
Tâ kalmaya kimesne senüñle ki ide inâd

Olmaya rûh râsına bu cîm-i cism kayd
¥âd olmaz-ısañ ol Haka vü tâatına sad

Ger müstefîd-iseñ hayvânlıgı terk it
Tâ nefsüñe melek sıfatı ola müstefâd

Virgil zekâtı ki ol-durur İslâma kantara
Kılgıl namâzı ki ol-durur ol dînüñe imâd

Sabr eyle kim safâ-i revândur saña sıyâm
Cehd eyle kim bekâ-i ebeddür saña cihâd

Kılgıl namâzı sıdk u niyâz u huşû-ıla
Hak di vü gayrı sürmege kıl cândan ictihâd

Diseñ ki cem-i ceme ireyim namâz-ıla
Hak adın añıcak koma göñlüñde dahı ad

Sâyım olur-ısañ kamu azâñı sâyim it
Her şuglden ki savmuña andan irer fesâd

Gözi yavuz nazardan ü dilüñi kizbden
Göñlüñi gayrdan ki bu-durur reh-i rişâd

İtme garaz gazâ idicek mâl ü adı kim
Hâlis diler ibâdeti ol Hâliku’l-ibâd

Var Kabe’ye vü liki ziyâret ider-iken
Kasd anı it ki kıble-geh-i cân-durur fuvâd

Hakk-ıçun eyle tâatı itme sevâb-ıçun
Ger dileseñ ki irmeye bâzâruña kesâd

Çün Hak didüñ ko cenneti kim hazz-ı nefsdür
Hakk-ıla hazz-ı nefsi gözetmek nedür tezâd

Himmet kusûrıdur dilemek hûr-ıla kusûr
Ol kim saîd ola aña ne Leylî vü Suâd

İhlâsı pîşe kıl ko riyâyı ki şirkdür
Ger dîn-i Hakdan itmeyeyim dirseñ infirâd

Anı diyen kişi nice ide kevne iltifât
Yârı diyen nicesi ide gayr-ıla vedâd

Gösterdi râst Hak yolını halka Ahmedî
Bu yolı duta kimdeki var hüsn-i itikâd

Bî-âb u zâd girmeye âkıl olan yola
Yol varur-ısañ uş saña gösterdüm âb u zâd

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir