Her Gönül Kim Ola Rûşen Ana Sırr-ı Ceberût şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Her gönül kim ola rûşen aña sırr-ı Ceberût
Gelmeye gözine anuñ âlem-i milk-i melekût

Vasf-ı lâhût-ıla it niçe olasın mevsûf
Tâ ki mahv olmaya senden bu sıfât-ı nâsût

Benligi terk id ü gayre nazar eyleme kim
Hakk olan yirde gerekmez ki ola hergiz tâgût

Var-iken milk-i bekâ niçe idesin bâzî
Üşbu nat c üzre toptolu-durur mât-ı yemût

Gelür elden ki iresin cehd-ile bir menzile kim
Kala ayahlaruñ altında Hamelden tâ Hût

Hayf olmaya mı pes kim idesin ömri telef
Elüñe girmege biñ derd-ile bir lokma-i kût

Ahmedî taht-ı hilâfetde ol ola Dâvud
Ki öldüre nefsini kim ol-durur aña Câlût

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir