Her Göz Ki Karşusında Cemal-i Habîb Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Her göz ki karşusında cemal-i Habîb ola
Dîœâr-ı Hak aña bu cihânda nasîb ola

Yâruñ hatı latîfe-i nâzükdür ü bedî
Her ki anı fehm eyleye zîrek edîb ola

Karşuña iñlesem n’ola kim gül yüzindeki
Ol man-i dakîk gören andelîb ola

Zülfüñ hevâsı itdi perîşân bu göñlümi
Kim şâmı müşkil olur anuñ kim garîb ola

Dirler ki sabr it bulasın yârı âkıbet
Bu baht kim benüm var olursa acîb ola

Sinüñleyem egerçi ki suretde ayruyam
Işk olıcah ne bud ki vardur karîb ola

Bu ışk derdi ki içüñe düşdi Ahmedî
Fikr it buña ilâc iden ne tabîb ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir