Husrevâ İrdi Girü İzzet-ile Mâh-ı Sıyâm şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Husrevâ irdi girü izzet-ile mâh-ı sıyâm
Ki ol-durur vakt-i hümâyûn u mübârek-eyyâm

Aylar içinde bu ay oldı kamudan efdal
Nite kim şehler arasında şehen-şâh-ı enâm

Günler içinde bu ay günleri oldı eşref
Nite kim begler arasında bu sultân-ı humâm

Haftalara bu ayuñ haftalarıdur ser-ver
Şöyle kim oldı mülûke bu şeh-i nîgû-nâm

Kadr bu ayuñ içindedür ü tenzîl-i kitâb
Aña kim fazl-ıla oldı rüsüle cümle imâm

Kadr bigi iden olur yig anı ihyâ idene
Tâat-ıla bulınur cümle-i maksûd u merâm

Her gice kadr ola ol şah-ı cihân kadri-y-ile
Virsün aña felek ü hem melek ü rûh selâm

Saltanat tâcı Muhammed melikü’l-memleke kim
Milk ü millet anuñ insâfı-y-ıla buldı nizâm

Tay olur cûdı katında sıfat-ı Hâtim-i Tay
Zâl olur kılıcı altında anuñ Rüstem ü Sâm

Ger elinden ide anun feyz-i atâ istidâ
Dürr-i gûher döke yagmur yirine dest-i gamâm

Bahr andan eger idrâr bula yâ icrâ
Rîki gûher ola vü keffi kamu anber-i hâm

Sancakı perçemini añsa kılur zâr adû
Başa sevdâ düşicek havf çog ider evhâm

Melek ilhâm-ıla ilâm ide göñlüme kim
Rûz efzûn olısar bahtuñ u pîruz alâm

Çarh nal ide hilâli atuña kevkebi mîh
Gâşiye eyleye hûrşîdi vü havrâyı süyâm

Hancerüñ tâbını getürdi hayâline adû
Zebhanüñ mâddesi halkına irürdi zükâm

Döker ahdâs-ı felek kirm bigi yapragumı
İy Kerem-kânî id anı ki olur resm-i kirâm

Ahmedî mûy bigi yâlın u mûyına buyur
Bu hümâ bigi hümâyûn kuşı sayd itmege dâm

Niçe kim gele rebî-ile şitâ sayf u harîf
Niçe kim gide şeb ü rûz u gele şehr-ile âm

Şeb-i Kadr-ile Regâyib saña meymûmn u Berât
Îd ü nevr-rûz mübârek saña vü şehr-i sıyâm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir