İy Husrev-i Memâlik İy Server-i Yig-âne şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

İy husrev-i memâlik iy server-i yig-âne
Kim saña misl ü hem-tâ getürmedi zemâne

Sensin emîr-i mutlak hem dâver-i muhakkak
Virdibi lutf idüp Hak sini bugün cihâne

Hak fazlı irüp zuhûra sini aña irüre
Kim emrüñi yitüre her mülk ü her mekâne

Hûn-rîz kılıcuñdan kaçar olursa düşmen
Kılıc irüp muayyen anuñ kanına kane

İy vâkıf-ı hakâyık fazl itdi saña Hâlik
Kim kıble-i halâyık oldı bu âsitâne

Añmaz adû ki anı ahdâs-ı âsümânî
İder be-nâ-gehânî kahr ohına nişâne

İy şâh elün sehâda her-dem olup ziyâde
Tane urur atâda ebr-ile bahr u kâne

Sinüñ senâñı eydür sinüñ duâñı ider
Her nesnede ki cân var tâ mürg-i âşiyâne

Hem kıdve-i ümemsin hem menba-ı keremsin
Cam-ı mey iç ki Cemsin tahta otur şeh-âne

İtdüñ adûyı izâc başuña koyalı tâc
Şehler kamusı muhtâc oldı bu hânedâne

Süñüñ ki oldı erkam ider hasûduñı kem
Katuñda rezm-i Rüstem olup-durur fisâne

Sender-durur saadet hem sendedür siyâdet
Vâcib-durur itâat sen şâh-ı kâmu-râne

Envârı devletüñüñ âsârı nimetüñüñ
Ahbârı râfetüñüñ irişdi her kerâne

Lutfuñla her müsülmân derdine buldı dermân
Sensin bugün Süleymân fermân it ins ü câne

Yakdı beni bu gurbet i menba-ı mürüvvet
Vaktı-durur ki icâzet irüp bulam revâne

Nazm-ıla nesr-i zîbâ pîşem-durur hem inşâ
Aduñ i şah-ı vâlâ irürem âsümâne

Şöyle ola nazm-ı Çimşîd ki anı işitse hûrşîd
Şöyle ki mâh u nâhid nakş ide levh-i câne

Çün Ahmedî duâña başlaya ya senâña
Nakdin nücûmuñ aña ide felek revâne

Gûş ol işit maânî terkîb ü hem beyânı
Beñzetmegil sen anı festân u yâ fülâne

Niçe ki bite sünbül niçe ki açıla gül
Niçe ki gele bülbül bâgıla bû-sitâne

Îşuñ güli açılsun emrüñ nefâz bulsun
Ömrüñ bahârı olsun ser-sebz câviœâne

Mülküñ kazâsı bî-had bahtuñ bekâsı sermed
Olsun i şâh-ı evhad iy server-i yig-âne

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir