İy Ki Ä°fdâlün-ile Vâzıh Olur Ä°lm-i Nazar şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

İy ki ifdâlüñ-ile vâzıh olur ilm-i nazar
Vi ki ikbâlüñ-ile râcih olur ehl-i hüner

Kamu eşrâfa sen inâmüñ-ıla virdüñ câh
Kamu etrâfa sen ikrâmuñ-ila salduñ fer

Ne var akvâlüñ arasında hatâ iy sultân
Ne var efâlüñ arasında halel iy server

Ne nevâlüñe cihânda oldı ivaz bahr u sehâb
Ne cemâlüñe zemânda oldı bedel şems ü kamer

Heybetüñden çüridi cevr ü sitem yik-pâre
Nimetüñle eridi âz u emel hem yik-ser

İrmedi rifatüñe çarh-ı felek-gâh-ı medâr
Durmadı savletüñe cirm-i Zühal vakt-i memer

Hem vücûdûn kapusın dutdı ebed ömri vatan
Hem hasûduñ yolını aldı ecel ki ide sefer

İy ki ilm-ile kamu halka sen olduñ server
Vî ki şükrüñ idenüñ oldı mezâkı şekker

Oldı uş örfüñ-ile kadr-i meâlî âlî
Buldı uş lutfuñ-ıla sadr-ı mevâlî zîver

Âsümânsın zî ki olmış saña eltâf nücûm
Bûsitânsın zî ki olmış saña atâf semer

Mîr Sülmân bu cihân milkine sensin vâlî
Şâh-ı devrân bu zamân halkına sensin yâver

Memleketde kim ola saña şebîh ü hem-tâ
Saltanatda kim ola saña nazîr ü hem-ser

İy cihân-bân senüñ-ile oldı fezâyil kâmil
İy ulu hân senüñ-ile oldı fevâzıl evfer

Bu zamânda bula mı kimse senüñ bigi melik
Bu cihânda ola mı kimse senüñ bigi beşer

Oldı İslâm kavi adlüñ-ile eyle ki güher
Oldı eyyâm azîz aduñ-ıla eyle ki zer

Râst sen adl-ilesin Kisri vü yâhûd Fârûk
Râst sen bezl-ilesin Hâtem-i Tay ya Cafer

Cümle şehler saña kul olmaga baglandı kemer
Kamu ihsân senüñ ellerüñe eyledi güzer

Oldı Hûrşîd senüñ hazretüñe bir bende
Oldı Çimşîd senüñ hidmetüñe bir çâker

Düşdi uş adlüñ-ile cevr ü sitem hasta-ciger
Oldı uş fazluñ-ıla gussa vü gam sûhte-per

Lutf-ı teşrîfüñi pîrâye-i cân iden ider
Unf-ı tahvîfüñi sermâye-i her-fitne vü şer

Menn ü isâfuñ olur vahy bigi dilde semer
Hüsn-i evsâfuñ ider suhf bigi cânda eser

Adl ü insâfuñı Hak itdi ayân şöyle ki bedr
Fazl u eltâfuñı hem itdi bedîd eyle ki havr

Revnak-ı bezmüñ ider ravza-i Firdevsi hacil
Kıssa-i rezmüñ ider Rüstem-i Destânı semer

Gayret-i bahrsın itdükde yirde feyz-i atâ
Hazret-i Bedrsin itdükde saña kimse nazar

Râyid-i fazlsın itdükde nazar vakt-i dehâ
Kâyid-i aklsın itdükde kazâ-gâh-ı fiker

Cûd-ıla lutfuñ ider bahrı senüñ gark-ı hayâ
İzz-ile kadrüñ ider çarhı senüñ püşt-i hatar

Keremüñ aldı sehân-ıla şehâ her milki
Niamüñ toldı senâñ-ıla şehâ her-kişver

Mîr Sülmânsın u olsun ten ü cân saña fidî
Şâh-ı sultân-ı cihânsın u meh-i dîn-perver

Bâyin-i nimet-i yeddür elüñ ü zeyn-i atâ
Hem murâduñ kerem ü nef-durur def-i zarar

Ben bilürem ki dil-âversin ü hânsın be-sezâ
Hükmüñe mihr ü meh olsun ebedâ fermân-ber

İy ki âfâk senüñ hamdüñ iderler yik-ser
Vî ki kuldur saña berbeste-kemer Rûm u Hazer

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir