İy Ki İtdiler Yolun Tozunı Tûtiyâ Rüsül şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

İy ki itdiler yoluñ tozunı tûtiyâ rüsül
V’iy ki itdi Hak şerîatüñi akvâm-ı rüsül

Ol dem ki oldı arşdan añaru menzilüñ
Rahmetden idi ayaguña döşenen nüzül

Çün vahy indüginde arak eyledi yüzüñ
Açıldı ol arakdan ol arada sürh-i gül

Diler-iseñ hayâdan eriyüp gül-âb ola
Göster aña cemâlüñi vü karşusına gül

Hakdan kitab indi saña ol kitâbda
Gâhî hitâbun oldı kum u gâh emr-i kul

Râhat saña nasîbdürü hasmuña anâ
İzzet tapuña hâsdur u œüşmenüne züll

Geçe sırâtı yül gibi tâbi olan saña
Çün kıldan incerek ü kılıcdan yiti ola pül

Sinün şefâatüñ iresidür kamuşına
Ol gün ki zinde olasıdur merve vü recül

Her cân ki diri olmaya sinüñ hevâñ-ıla
Dûzah odına yanup ola ucdan uca kül

İrişdüñ-ise mûr-ı İlâhîye ne aceb
Resm ol-durur ki kendüye cezb ide cüzv-i kül

Düşdi dalâlet-ile bu vâdî-yi mihnete
Ol kişi kim hidayetüñe müttebi degül

Aña ki şerüñe uya cennet ükül ola
Aña ki saña uymaya zakkum ola ükül

Hak sinüñ ümmetüñ içün idüp-durur revân
Cûy-ı aselle cûy-ı leben cuy-ı âb u mül

Mebûssın kamuya Arab olsa ya Acem
Mecmûa reh-nümâsın eger Türk ü yâ Mogol

Sen varlıguñı terk idüp olduñ temâm nûr
Gül anda açılur ki yüzinden gide dügül

Tâcuñ leamrük oldı vü aduñ sirâc-ı Hak
Böyle olur çü yaraya Mevlâ olana kul

Levhuñ sahayıfı toludur vasfuñ eyle kim
Ser-defter-i misâl-durur u safha-i müsül

Çün itdi Ahmedî saña mensûb adını
Mahşerde sen şefâat-ıla isde anı bul

Med hüñ diyemezem sözüm oldur benüm hemîn
Kim fahr-ı enbiyâsın u hem server-i rüsül

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir