Kimdür Ki Bir Senâya Bin İhsân Bagışlaya şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Kimdür ki bir senâya biñ ihsân bagışlaya
Bir kûyı bir kasîdeye âsân bagışlaya

Yüz kân-ı zer bagışlaya ol minnet itmeye
Minnetle dahılar çü zer-i kân bagışlaya

Dîbâ-yı Çîn olursa atası meliklerüñ
Ol Rûm içinde lal-i Bedahşân bagışlaya

Ney-sân bulıdı yagmur ahıtsa anuñ eli
Deryâ-misal lü’lü-yi Umman bagışlaya

Cân viremez ve-lîki hisâbınca topraguñ
Yâkût-ıla zümürrüd ü mercân bagışlaya

Bagışlar-ısa maşrık u magribde ser-te-ser
Bir sûret-ile bahşiş-i sultân bagışlaya

Saltân cihânda çoh sözi bî-şübhe ideyim
Bu kamusın nebîre-i Orhân bagışlaya

Selman Şâh ol ki atâsınuñ azını
Ne hîç pâdişâh u ne hod hân bagışlaya

Ol-durur ol tabîb-i şifâ-bahş kim müdâm
Fakr-ıla fâka derdine dermân bagışlaya

Çimşîd bahtını viricek dahılara Hak
Aña gerek ki mülk-i Süleyman bagışlaya

Bahtında görmişem ki dutup şark u garbı ol
Gâhi Irâk u gâhi Sıfâhân bagışlaya

Kûy-ıla şehri añma kim ol bir süvâl-ile
Anuñ olursa encüm ü erkan bagışlaya

Götrile od-ıla su arasındagı tezâd
Ger sulh içün anâsıra ferman bagışlaya

N’olur hamel ki sevr dahı isdese çarhdan
Anuñ yolında olmaga kurbân bagışlaya

Ger gâyıb oldum-ısa katından anuñ n’ola
Bu suçı baña ol şeh-i devrân bagışlaya

Çün dost katındayam u itmez itâb baña
Ol şeh ki afvı düşmene ısyân bagışlaya

Görmedügine mülk viren bir senâ-y-ıçun
Gördükde dahı dürlü çog ihsân bagışlaya

Budur duâsı Ahmedinün ki aña dünyada
Hak devleti-y-le ömr-i firâvân bagışlaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir