Kime Kim İrer-ise Fazl-ı Hazret-i Ceberût şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Kime kim irer-ise fazl-ı hazret-i Ceberût
Temâm keşf ola aña acâyib-i melekût

Sıfât-ı izzete mevsûf olmah ister-iseñ
Gerek ki mahv ola senden kamu sıfât u naût

Ne şûm olur göresin bu sıfât u nâsût u nâsûtı
Olursa göñlüñe rûşen seyrâyiri Lâhût

Bu hâk natını dür iy harîf tâ ki senüñ
İrişmeye kulaguña nidâ-yı mâte yemût

Dilüñde nokta vü hatt-ıla sath-iken dâyim
Kaçan bu kabz-ıla bastı bilesin iy mebût

Bu niçe sırdur u âhır ki hırsuñuñ karnın
Toyırımaz hamel ü sevr ü cedy ü delv-ile hût

İçüñ taşuñ tolu-y-iken bulıt ki şavkından
Fütûh-ı âlem-i gaybı kaçan ola saña kût

Tarîkı varmaga bir pîş bizi refîk gerek
Bu ince yolı nice varı bile her fertût

Çün Ahmedî ide Hârût bigi sihre şürû
Sözine Bâbil içinde taña kalur Mârût

Bu resme söyle sözi söyler-iseñ iy Elvân
Sahın ki söylememekden yig olmasun bu sükût

Eger güher göresin sanmagıl sen anı şebeh
Veger şebeh bulasın saymagıl anı yâkût

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir