Lalün Ne Güh Er Dürci-durur Eyle Hikâyet şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Lalüñ ne güh er dürci-durur eyle hikâyet
Kim tatlu söz ider dil-ile câna sirâyet

Cevrin saçuñuñ diyemezem yüzüñe karşu
Kişi giceden nice ide gündüze şikâyet

Gül mushafı evrâkını yile vire bülbül
Nakl olsa yüzüñden aña bir safha rivâyet

Hüsnüñ-ile ışkuñı nice şerh ideyim kim
Ne vardur aña gâyet ü ne buña nihâyet

Topraga düşer secde ider lâle vü nesrîn
Hüsnüñ varakından ohınan yirde bir âyet

Kasdumı lebüñe yüze yüz nice diyeyim
Kim burada penhânı olur vech-i kinâyet

Pend it gözüne Ahmedi’ye rahm ide bahsun
Merdüm ol olur kim ide düşmişe inâyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir