Ne Ev-durur Düzülmiş Hûb U Dil-ber şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ne ev-durur düzülmiş hûb u dil-ber
Aña beñzer içinde bî-had evler

Ne dürlü nesne varsa ol ulu ivde
Olur bu kici evlerde musavver

Aceb kim sıgmayan ol ulu ive
Kiçi evlerde sıgâr Allahü Ekber

Kodılar iki çift ol ulu ive
Zen ü şûher bigi bu mâde ol ner

İkisi yatur u ikisi-durur
İkisi sâf u ikisi mükedder

Ne zişt ü hûb olurlar ne kem ü bîş
Ne bilürler ki ne-dür hayr ü yâ şer

Velîkin bu kamusını olardan
Toganlara virür ol pâk-dâver

Olardan kopdı üç mevlûd ikisi
Ayan u birisi kaldı müsetter

Biri baglu-durur deprenmegi yoh
Biri mutlak revân kıl söze bâver

Ol üçüñ her birinden yidi mevlûd
Gelüpdür añla bu sözi ser-â-ser

Biri ol yigirmi birüñ pâdişehdür
Kalanı hükmine anuñ müsahhar

Diyen ol u işiden hükm iden ol
Kamu katında anuñ hâmûş u muztarr

Bizüm sultânumuz anlara hâkim
Kamuya kullugı anuñ mukarrer

Anuñ adı mefâtih-i suverde
Nite kim ism-i azam oldı muzmer

Bilürseñ Ahmedînüñ bu rümûzın
Kılam danâlara aduñı server

Kulaguñda dut üşbu cevheri kim
Degir her beyti yüz beyte tolu zer

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir