Ne Vefâ Var Cihânda Vü Ne Karâr şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ne vefâ var cihânda vü ne karâr
Fe’ttekû’llahe yâ ûli’l-ebsâr

İy vefâ isdeyen bu dünyîden
Leyse fî’d-dârı gayrüküm deyyâr

Gaflet-ile geçürdüñ eyyâmı
Vakti oldı iderseñ istigfâr

Gâfil olma ki saña düşmendür
Nefs-i emmâre câhidü’l-küffâr

Nefsi akluña itmegil gâlib
Kılma dîvi ferişteye sâlâr

Rengine bahıban yigit sanma
Ki cihân pîre-zen-durur gaddâr

Sûr hengâmı irdi iy hufte
Vakti-durur ki olasın bî-dâr

Bu mugaylana şöyle kalduñ kim
Düşmez öñüñe ravza-i gül-zâr

Dut ki dutduñ diyârı ne assı
Çün ne deyyâr kalur u ne diyâr

Ten yire girür aña ne cübbe
Baş yile varur aña ne destâr

Niçe edvâr döndi vü döniser
Ben ü sensüz bu gümbed-i devvâr

Ne gerek başda bunca bâd-ı gurur
Çünki hâk olısardur âhır-ı kâr

Topragı zerre zerre ister-iseñ
Kaş u gözdür tolu vü hatt u izâr

Niçe Yûsuflaruñ ki hasret-ile
Dökdi kanın bu gör ki merdüm-hwâr

Dehr Nûşîn-revândan aldı revân
Çarh Dârâşı eyledi berdâr

Şîr-i merg Erdeşîr’i kıldı zebûn
Gûr Behrâm-ı Gûr’ı itdi şikâr

Dehr efsûnına ne Rüstem ü Zâl
Çarh destânına ne Sâm u Süvâr

Aç gözüñi hazâna eyle nazar
Aña bahma ki tâze oldı bahâr

Cüz müdâre ne çâre var ki müdâm
Bizüm üstümüze döner bu medâr

Akluñ azdur iy dost bilmezseñ
Ki azdurur sini az-ıla âzâr

Subh-hîz ol ki saña zevk vire
Dem-i müstagfirîne bi’l-eshâr

Sadef olup sehâb feyzini iç
Hayz-ı bintü’l-ineb nedür zinhâr

Selsebîl-i halâli ister-iseñ
Var bu zehr-i harâmdan ol bîzâr

Ki evvel işi cünûn u arbede
Ki âhır işi belâ vü renc-i humâr

Ne bagışlar kişiye ol iflâs
Ne virür âdemiye ol idbâr

Ne ider âşıkını ol meflûk
Ne kılur sâhibini ol bîâr

Selesü’l-bevl ider ü gaseyân
Hafakân eyler ü sudâ ü devâr

Nef-i dünyîde bu vü ukbîde
Vekınâ rabbenâ azâbe’n-nâr

Akıl mîzânını koma elden
Ki oldur erkân-ı âleme miyâr

Zulme göñlüñi itmegil mâyil
Leyse li’z-zâlimîne min ensâr

Adli iş it ki adl-ile bulasın
Dünya ukbîde devlet ü dîœâr

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir