Oldı Vâcib Tedârük-i Mâ-fât şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Oldı vâcib tedârük-i mâ-fât
Ki cihân cümle toludur âfât

Kalmañuz lezzetine dünyânuñ
Eksirû’ zikre hâdimü’l-lezzât

Ömr yil üzredür aña ne bekâ
Hâk su üzredür aña ne sebât

N’ide dirsiñ saña bu dâr-ı gurûr
Ki oldı şâœisi gussa cemi şitâb

Güli anuñ hârdur şarâbı humâr
Sıhhati illet ü hayâtı memât

İy cihândan vefâ bulam diyem
Bu ne fikr-i muhâldür heyhât

Gitdügi buraya gelen kişinüñ
Saña yitmez mi itibâr u ızât

Nesine garre olduñ eyyâmuñ
Ki toludur muhâvif ü kürübat

Anda dün gördügüñ sudûr u izâm
Bu gün olmiş-durur izâm-ı rüfât

Kibr atın sürme kim bu nat üzre
Bir piyâde ider seni şeh-mât

Ne heves itdüñ üşbu zindâna
Hâzır-iken hadâyık-ı cennât

Revh ü reyhândür ol ü sûr ü sürûr
Bu belâ vü fenâdur u zulümât

Ol makâm-ı melâ’ik ü melekût
Bu mekân-ı behâyim ü haşerât

Ol safâ suffesine irişesin
Mahv olur-ısa senden üşbu sıfât

Nefs âfetdür olma fitne aña
Ki her âfetden ire saña necât

Halkı terk eyle vü Hakı gözle
Ki kamu Hak-durur ale’l-hâlât

Ol-durur yidi çarh ü dörd erkân
Ol-durur iki kevn ü altı cihat

Bu taaddüd sıfat-durur vernî
Bir-durur bir bilâ-taaddüd-zat

Ne bu yirde var andan ayru sükûn
Ne hoœ ansuz bu gökde var harekât

Halk Hakdan cüœâ degül zîrâ
Sâye-i Hak-durur bu mevcûdât

Şahs u sâye ki sûretâ ikidür
Bir-durur fî’l-hakîka bî-şübehât

Ne anuñ buyrugında var illet
Ne anuñ sanatinde var âlât

Ne cihet muttasıl aña ne mekân
Ne zamân üstine geçer ne evkât

Ezel-ile ebed aña birdür
Ki ne mebde’ var aña ne gâyât

Emrine râm ü ilmine rûşen
Yir ü gök cüzv cüzv tâ zerrât

Yili oldur iden mürevvih-i rûh
Suyı oldur iden mümidd-i hayât

Vehmi nice irsün aña kim aklı
Yahdı fikrinde pertevi sübehât

Birligi varlıgından artuh fikr
İtme ki itmeye göñlüne feterât

Birlige döndüñ-ise gayrı unıt
Kılma tevhîd riştesin iki kat

“La” didüñ varlıguñı mahv eyle
Tâ ki ol lâ ögüñde olmaya Lât

Key nazar eyle varlıgına anuñ
Arş-tâ-ferş toludur âyât

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir