Sabâ Saçun Sıfatından Ohır-iken Bir Bâb şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Sabâ saçuñ sıfatından ohır-iken bir bâb
Çemende toldı hevânun dimâgı anber-nâb

Yüzüñ safâsı meger aks saldı gül-zâra
Anuñ-ıçun eriyiben hayâdan oldı gül-âb

Lebüñ tasavvurın iderdi teng-dillikden
Harîr tonın çâk itdi gonca-i sîr-âb

İşitdi fitne gözüñ vasfını senüñ nergis
Henüz bir kadeh içmedin oldı mest ü harâb

Eger tavâf ider-isem işigüñ uş Kabe
Veger namâz kılursam kaşuñ hamı mihrâb

Saçun-durur şeb-i yeldâ vü yañaguñ nev-rûz
Kaşuñ hilâli muanber tenüñ-durur meh-tâb

Baña müfettihü’l-ebvâb lutfı-la açdı
Visâlüñüñ kapusını şehâ zi fethü’l-bâb

Ne fitne kopdı bu câœû gözüñ ki sihrinden
Cünûn u hayrete düşdiler uş ûlü’l-elbâb

Ne tûtî itdi lebüñ ışkı Ahmedî’yi aceb
Ki oldı bülbül ü kumrı anuñ katında gurâb

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir