Saçun Sevdâsı Gönlüme Salar Her-dem Hezârân Gam şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Saçuñ sevdâsı göñlüme salar her-dem hezârân gam
Anuñ-çun böyle ahvâlüm perîşân oldı vü der-hem

Senüñ şîrîn lebüñden ben cevâb-ı telh işidürem
Aceb midür bu bahtumdan baña şekker olursa sem

Niçe kim zülfüñi añam kej ü pîçîde olur dilüm
Kim ol bir ukdedür düşvâr u pîç-â-pîç ham-der-ham

Benüm cânumdagı rence senüñ derdüñ-durur dârû
Benüm bagrumdagı zahma senüñ cevrüñ-durur merhem

Senüñ ışkuñda yüregüm deñiz-durur leb-â-leb hûn
Nedendür bes ki hûn döker gözümüñ çeşmesi her-dem

Sıfat itdükce yüzüñi olur söz hûb bîş-ez-bîş
Nazar kılduhça agzuña görinür lal kem-ez-kem

Yiri tûfân u hûn-ıla kıla-y-dı gark bir demde
Eger bu ebr-i ney-sânî çek-y-di gözlerümden nem

Perîşân oldı vü hayrân saçuña sünbül ü reyhân
Muhayyer kaldı vü vâlih yüzüñe lâle vü gül hem

Gel iy serv-i semen-ber sun elüme bâœe-i gül-gûn
Bugün kim lâle vü nergis biri birinedür tev’em

Diseñ kim lal câmında nice olur lü’lü-yi lâlâ
Yüzine lâlenüñ bahgıl seherde çün düşe şeb-nem

N’olırsar añma encâmı siper kılgıl gama câmı
Ki ser-sebz oldı vü tâze çemende bîd ü ispergam

Bilür misin bu bî-hâsıl cihândan ne-durur hâsıl
Mey-i gül-rengi nûş idüp oturmah yâr-ıla bir dem

Şehüñ yâdına nûş eyle mey-i lali ki anuñ yâdı
Ki ide gül bigi handân cânuñı vü göñlüñi hurrem

Celâl-i devlet ü millet eâz’allahü ensâreh
Kim oldur âlem-i devlet hem oldur devlet-i âlem

Mülûk-ıla selâtine kapusın kıble-gâh idüp
Düzüp-durur elin anuñ halâyık rızkına maksem

Livâsı nasb olalı kesr-ile düşmen düşüp hafza
Aña ref olmag-ıçun cer olur feth-ile nusret zam

Duâsı vü senâsı Ahmedînüñ fikr ü zikridür
Olalı cân u göñline anuñ ihlâsı müstahkem

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir