Şâd Ol Göñül Ki Girü Alâ-ragm-ı Rûzigâr şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

1
Şâd ol göñül ki girü alâ-ragm-ı rûzigâr
Mansûr oldı râyet-i sultân-ı kâm-kâr
Dârâ-yı mülk ü baht u Ferîdûn-ı tâc u taht
Sâlâr-ı ins ü cinn ü Süleymân-ı rûzigâr
Kutb-ı medâr-ı millet ü şâh-ı felek-penâh
Mihr-i sipihr-i devlet ü şîr-i adû-şikâr
Çimşîd-i çetr-güster ü Behrâm-ı saf-şiken
Hûrşiœ-i ñur-ı mevhibet ü zıll-ı Kirdigâr
Sultân-ı bahr-ı tab u şehin-şâh-ı kân-yesâr
Ki_itdi âferîn vücûdına Cân-âferîœ-i kâr
Bî-revnak-ıdı andan ırak kâr u bâr-ı mülk
Uş makdeminde oldı girü hûb çün nigâr
Âlemde zulmet-i zulm uş girü nihân
Olalı adliñüñ güneşi subh-ı âşikâr
Zikri-durur göñüllere hem feth ü hem fütûh
Şöyle ki şükr-i medhidür ârâm u revh-i rûh

2
Gitdi_ol ki cevrden günümüz tîre-reng-idi
Âyînesi hayâtumuzuñ tolu jeg-idi
Teng-idi göñlümüz nitekim gonca gussadan
Yaşı ki_akar-ıdı gözümüñ lâle-reng-idi
Minnet Haka ki dutdı adem yolın ol zemân
Kim bizüm-ile mihr ü sipihr işi ceng-idi
Ol havf gitdi kim kader-endâz-ı kavs-i çarh
Sehm-ile bize atdugı tîr-i haœeng-idi
Çünkim kaderlemişdi kazâ ohını felek
Bî-vüsat-i kazâ bize yiryüzi teng-idi
Sınmış-ıdı göñüllerümüz şîşesi ki çarh
Atdugı âb-gîneye peyveste seng-idi
Şâœîlıg-ıla ney bigi hoş-demdür ol göñül
Kim gam keş-â-keşinde sanayduñ ki çeng-idi
Minnet Haka baht-ıla tahtına geldi şâh
Başına kodı lâle bigi lalden külâh

3
Lutfuñ revâyihi dil ü câna eser kılur
Şöyle ki goncada dem-i bâd-ı seher kılur
Şîr-âb ü sebz-sebze bigi oldı kılıcuñ
Kim yüregini düşmeninüñ âb-hWâr kılur
Nergis kenîzek oldı serâ-perdeñe meger
Kim mihr terbiyet-ile_anı tâc-ver kılur
Her subh gün kapuñda yüzini yire sürer
Ki_atun tozın kevakibe kuhl-ı basar kılur
Destân-ı Zâl u Sâm nedür kim şecâatüñ
Bunı fisâne_ider anı yalan semer kılur
Sini cemâl-i âyînesini düzetdi Hak
Lâ-büd inâyeti-y-le saña hoş-nazar kılur
Bende rızâ yog-ıdı ki senden cüœâ düşem
Nâ-çâr ol işe ki kazâ vü kader kılur
Cânından ayru düşmege ten vire mi rızâ
Ola mı ihtiyârı-la mâhî sudan cüœâ

4
Olmaya mâh u mihrde bu câh u bu celâl
Hem encüm ü sipihrde bu izz ü bu makal
Lutfuñ şemâyili-y-le müferrih olur cenüb
Hulkuñ revâyıhı-y-la mürevvih olur şemâl
Tâ Hâtim-ile Cevne kerem ehli her ki var
Senden gerek taallüm ide bahşîş ü nevâl
Der-hâl mahv olur u irişür icâbete
Afvuñla her günâh u atâñ-ıla her süvâl
Ger âfitâba fahr ider-ise olur revâ
Naline beñzedügi-y-içün atuñuñ hilâl
Hasmûn rebâb bigi iñilerse ne aceb
Kim çeng bigi kahruñ aña virdi gûşmâl
Her kim hayâl ide ki bula saña nazîr
Düşde dahı muhâl ola saña bu hayâl
Saña misâl yazmadı bir nakş lem-yezel
Baş cân bigi kimesne bulamaz sanâ bedel

5
Buldı şehâ duân-ıla ervâh intiaş
Şol resme kim senâñ-ıla eşbâh intikâş
Amâr kâtibi kazıyup yuydı hasmuñuñ
Levh-i hayâtdan adını dutup kalem-tirâş
Gül bigi tâ urınmag-ıçun başa düşmenüñ
Yildi virince lâle bigi yile tâc u baş
Gerçi ki gonca bigi dürüşdi ki baş ola
Baş olmadı vü lâle bigi çıhdı_içinde baş
Teb-lerze saldı güneşe rumhuñ mahâfeti
Aña alâmet uş yerekân-ıla irtiâş
Ne râz ola felekde ki bilmeseydin anı
Esrâr-ı gayb göñlüñe çün gün bigi_oldı fâş
Mazûrdur eger saña öykündi-se adû
N’ola eger diye hezeyân sâhib-i firâş
Şükrüñ ne dilde ki_idi-le tolar dehân şeker
Zikrüñ ne vakt ki eydile döker zübân güher

6
İy menba-ı saâdet ü iy matla-ı kerem
V’iy masna-i maarif ü iy meşra-ı niam
Düşmen huzûrı itdi zuhûruñ senüñ nihân
Çün nûr irişe mahv olur sâye-i zılem
Kulluguña rükû u sücûd ide hâk ü çarh
Bu ser-figende düşdi vü oldı püşt-ham
Adlüñ hümâyi sâye salalı memâlike
Ankâ bigi_oldı Kâf-ı ademde nihân-sitem
Her kim penâh ide kapuñı olmaya tebâh
Lutfuna_emel dutana cihânda_irmeye elem
Hulkuñ şemâmesi-y-le revân-bahş olur şemâl
Kimde_ola bu şemâyil ü lutf-ıla şiyem
Mansûr eylesün alemüñi cihânda Hak
Ki_adûn sehâ vü ilm-ile âlemdedür alem
Saña gerek duâ vü senâ her sabâh u şâm
Kim sıyt-ı adlüñüñ toludur milk-i Mısr u Şâm

7
İtdi şehâ cenâbuñı Hakk âleme me’âb
Kim emm-ile emân toludur bu yüce cenâb
Sîr-âb olam diyü kılıcuña düşer senüñ
Hasmuñ ki her şerâb olupdur aña serâb
Hasmuñ ki bûmdur yiri oldı harâbeler
Uysa hümây dahı yiri anuñ ola harâb
İhlâs-ıla_Ahmedî saña ider duâ ki Hak
İtsün salâh-ı âlem-içün anı müstecâb
Niçe ki beñzedile ekârib ekaribe
Olsun rikâb-ı hasm kılıcuñuzu kırâb
Peykânı ohuñuñ ki deler kûh-ı âheni
Salsun hasûd cânına sindük bigi_ıztırâb
Her iş ki dutasın aña yol bulmasun hatâ
Her rây ü fikr ki_idesin olsun kamu savâb
Niçe ki döne çarh u ide seyr mâh u mihr
İtsün saña Hak emr-ile gerdân sipihir ü mihr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir