Seyl-âbı Gözümün N’ireye Kim Güzar Ä°der şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Seyl-âbı gözümüñ n’ireye kim güzar ider
Şavk-y-ıla yüzüñüñ anı lale-zâr ider

Cân güherini yoluña ben hak ider-iken
Yüzüm-ile gözüm zer ü mercân nisâr ider

Rengîn hayal-ile lebüñüñ vasfını yazan
Çün yüzüñüñ sözin aña nakş-ı nigâr ider

Çîne iletdi râyihâsın zülfüñüñ sabâ
Müşg ol hevâyı isteyü terk-i diyâr ider

Yüzüñ firakı itdi gözümi siyâh-baht
İnsâna ne cefâ ki ider rûzigâr ider

Hûrşîœe bakaram yüzüñüñ sâyesi diyü
Her olmaz iş ki var kişiye ıztırâr ider

Rûşen bu kim yüzüñden alupdur misâlini
Bu sanatuñ ki yir yüzine nev-bahar ider

Tatvîl iden sıfâtında agzuñı añıcak
Ol teng kâfiyede sözi ihtisâr ider

Gün gice çadırında nihân oldı kim yüzüñ
Bu encüm arasında anı şerme-sâr ider

Uyku harâmdur baña ki efsûnı gözüñüñ
Her kirpügümi gözlerüm üstinde hâr ider

Ne sır-durur ki sıfr bigi noktası agzuñuñ
Hüsnüñ şümârınuñ birini sad-hezâr ider

Gönlüm karâr itdi-se zülfüñde ne âceb
Kim kamu halk gice iricek karar ider

Ne şîr-gîrdür senüñ âhû gözüñ aceb
Kim şâh kılıcı bigi cânlar şikâr ider

Sultan Muhammed ol şeh-i hûrşîd-dil ki çarh
Fermanı kutbınuñ yöresinde medâr ider

Hak anı saltanat çün ezelde itdi ihtiyâr
Zî bahtiyâr kim anı Hak ihtiyâr ider

Tâcı anuñ saâdetidür ki itdi ser-firâz
Bahtı anuñ müsâadeti pâyidâr ider

Olur zerûr gözine nergis bigi ahterüñ
Her yirde kim anuñ atı ayagı gubâr ider

Sûsenle sebze nîm-çesini mehâbetüñ
Boynına düşmenüñ dilese Zû’l-yfikar ider

Teşbîh iden sehâba sehâvetde elüñi
Kendüzini sehâba medâyih-güzâr ider

İy niçe telh ü şûr çeker bahr aña degin
Kim ebr katresin güher-i şâh-vâr ider

Sinüñ sehâñı gör ki nice bir nefesde anı
Şöyle ki hâki yil tagıdup târümâr ider

Baş komayanı tahtuñ ayagına rûzigâr
Gerçi ki tâc-dâr ola vü tâc-ı dâr ider

Düşmenlerüñ hezîmet-ile kar-ı zâr olur
Her kanda kim kılıcıñ irüp kâr-zâr ider

Gerdûn teferrü itdi-se sen ana kalma kim
Anuñ bekâsı-çun seni Hak bürdbâr ider

Kâgıd bigi iki yüzlü olanı saña çün kalem
Hak karasuya birbir ü zâr u nizâr ider

Lutfuñ cihandan eyle götürdi cefâyı kim
İtmez kimesne itse anı zülf-i yâr ider

Giderdi fitneyi kılıcuñ var-ısa eser
Andan ol ola kim anı çeşm-i nigâr ider

Adlüñ süreli dünya yüzinden mezâlimi
Neydür hemîn ki iñleyü kendüyi zâr ider

Hâk itdi gevheri elüñ ol korhudan kaçup
Pûlâd içinde kendüye muhkem-hısâr ider

Kılıcuñ anı şöyle ki altunı hakdan
Zah-ıla çıkarup nite kim hak-hwâr ider

Bu fakr-ıla göz üstine îdâne Ahmedî
Saçu ayaguña güher-i âb-dar ider

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir