Şol Selâmî Ki Ola Teşne Çeşme-i Hayvân Aña şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Şol Selâmî ki ola teşne çeşme-i hayvân aña
Şol Selâmî ki ola fitne ravza-i rıdvân aña

Şol Selâmî ki aña mahrem râhat-ı ervâhdur
Şol Selâmî ki ola hem-dem rahmet-i Rahmân aña

Şol Selâmî kim vire ol bâg-ı Cennet’den haber
Şol Selâmî ki ola vâlih hûr-ıla vildân aña

Şol Selâmî ki oradan Îsî urur-ıdı nefes
Şol Selâmî ki ola tâlib Mûsî-yi İmrân aña

Şol Selâmî ki-ister-idi zâr olup Yakûb anı
Şol Selâmî ki ola râgıb Yûsuf-ı Kenân aña

Şol Selâmî kim ola hem-dem aña Rûhu’l-Kudüs
Şol Selâmî ki ide cândan müjde-i peymân aña

Şol Selâmî kim anuñ bigi ola bâd-ı bahâr
Şol Selâmî ki ide gayret katre-i neysân aña

Şol Selâmî ki ola Hızr-ı zinde aña hem sebîl
Şol Selâmî kim ire İlyâs’dan ilân aña

Şol Selâmî ki ola nergis her gice aña muntazır
Şol Selâmî kim heves ola gül-i handân aña

Şol Selâmî ki ola sünbül zülfine tâbî anuñ
Şol Selâmî ki ola vâlih lâle-i numân aña

Şol Selâmî ki ola tâze ışkı-y-ıla yâsemîn
Şol Selâmî ki ola reyhân cân-ıla hayrân aña

Şol Selâmî kim getürmişdi resûle Cebra’îl
Şol Selâmî kim buyurdı virmege Yezdân aña

Şol Selâmî ki ana hâdim lal ü kul anber ola
Şol Selâmî ki ola lâle lü’lü-yi rahşân aña

Şol Selâmî kim işâret itdi yümnîye resûl
Şol Selâmî kim beşâret-bahşdur Kur’ân aña

Şol Selâmî ki irmiye ihlasına hergiz riyâ
Şol Selâmî ki ola reh-ber dîn-ile îmân aña

Şol Selâmî kim adedde eyle ola irmeye
Reml ü neml ü fevc ü mevc-i Kulzüm ü Ummân aña

Şol Selâmî ki ola Mecnûn aña akl-ıla revân
Şol Selâmî ki ola meftûn hem-dil ü hem-cân aña

Birbirem bâd-ı Bihişt-ile şehüñ eyvânına (?)
Kim iremez rifatinden kulle-i keyvân aña

Ol ki dirler Mir Sülmân İbn-i Sultân Bâyezîd
İbn-i Gâzî Han Murad İbn-i Melik Orhan aña

Ögreney-di nice olur mülkde dâd u dihiş
Ger diri kalıb kul olsa şâh-ı Nûşürvân aña

Fûr-ı Hind’de olsa-y-ıdı ferr-i kem-ter kulınuñ
Hiç bulımazdı zafer İskender-i Yûnân aña

Ger şükûhından siper duta-y-ıdı İsfendiyâr
Ohını irgürmez-idi Rüstem-i Destân aña

Yüz sürerler tahtına kisri-y-ile kaysar anuñ
Baş ururlar bahtı-çun fagfûr-ıla hâkân aña

Atınuñ nali olam diyü hevesde eriyü
İki kez her ayda halka olur meh-i tâbân aña

Gün ayagı tozını eylemeg-içün tâc-ı ser
Encümüñ nakdini virüp bulsa olur erzân aña

Hwânına biryân olayım diyü say ider Hamel
«evr diler ârzu-y-ıla ki ola kurbân aña

Himmetini vezn itmege terâzû bulsalar
Arş-ıla kürsî ola-y-dı keffe-i mîzân aña

Mîr Sülmândur Süleymân-ı zemâne kim olur
Vahş u tayr u ins-ile cin bende-i fermân aña

Oldur ol şâh-ı cüvân-devlet ki bî-şek an-karîb
Tâbi ü tâbi olur Îrân-ıla Tûrân aña

Sâcid ü hâşi bu yidi encüm ü altı cihet
Râki ü hâzi tokuz eflâk ü dörd erkân aña

Cûdı anuñ az bahşiş itdüginde hergiz yitmeye
Mâl u genc ü Mısr u Şâm u mülk-i İsfâhân aña

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir