Şöyle Kim Yohdur Senün Hüsnüne Had şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Şöyle kim yohdur senüñ hüsnüñe had
Yoh-durur binüm dahı derdüme ad

Işkuñı baña ezelde virdiler
Lâ-büd olısar benümle tâ ebed

Cehd iderem vasluna girmez ele
Cidd ü cehd assı itmez olmayınca ced

Yüzüñe gül gözüñe nergis disem
Gül degül bî-hâr u nergis bî-remed

Rûh-bahş oldı sabâ irdi meger
Aña zülfüñüñ hevâsından meded

Lerze düşdi güneşüñ endâmına
Kim yüzüñüñ nakşına itdi hased

Serv nice diyeyim kaddüñe kim
Şâh-ı tûbîye urur tane bu kad

Aklum ister zülfüñ uş aña esîr
Cânı diler gamzeñ uş aña muad

Ahmedinüñ yaşına rahm eyle kim
Ayb olur sâ-ili her kim ide red

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir