Subh-dem Aldı Eline Kadeh-i Zer Nergis şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Subh-dem aldı eline kadeh-i zer nergis
N’ola mahmûr-durur içdi-se sâgar nergis

Topraga dökdi ne kim nakdi var-ısa zer ü sîm
Çünki nûş itdi çemende mey-i asfer nergis

Virür uş necm ü şecerden görene dürlü nişân
Şâh üstinde niçe ki ola musavver nergis

Nâfe-i müşg gibi oldu mutayyeb gül-zâr
Micmere saldı meger ûd-ıla anber nergis

Bezm-içün şâh-ı reyâhîn çü gül-istâna gelür
N’ola altundan eger düzdi-se micmer nergis

Sebze içinde nazar eyleyene nüzhet-içün
Yıldırar şöyle ki bu gökdeki ahter nergis

Şekl-i hey’etde nedür çetr-i Ferîdûn lâle
Vaz-ı sûretde nedür tâc-ı Sikender nergis

Gül ü hem lâle müverred ferah-ıla iyaceb
Ne sebebden-durur oldugı müzafer nergis

Sebeb oldur ki gözin açubanın gördi yakîn
Ki olmayısar nite kim ser u muammer nergis

Tâze vü zinde-dil ü hurrem ü handan-ruhdur
Oduñ içinde meger oldı semender nergis

Kibr idüp felege başını indürmedügi
Geydügi-y-içün ola tâc-ı müzevver nergis

Meclisinde gülün uş almış eline def-i zer
Ohıya bülbül-ile hoş gazeli ter-nergis

Beñzeye gözlerüñe sinüñ iy dil-ber nergis
Ger kemañ-keş ola vü mest ü dil-âver nergis

Gerçi mestânedür ü hûb u hoş u ra c nâdur
Hâşa kim ola gözüñ-ile ber-â-ber nergis

Hîç gül-zâruñ içinde gözüñüñ şîvesine
Bitmedi bitmeyiser bir dahı nev-ber nergis

Kaldı hayran saçuña şöyle ki reyhân sünbül
Oldı fitne gözüñe şöyle ki abher nergis

Olmasa gözlerüñüñ işvesine vâlih ü zâr
Renc-ile olmayadı böyle muasfer nergis

Şekl-i hey’etde nedür çetr-i Ferîdûn lâle
Vaz-ı sûretde nedür tâc-ı Sikender nergis

Gözüm içinde makam itdi hayâli gözüñüñ
Su ahan yirde olur tâze vü hoş-ter nergis

Abherin gözlerüñüñ gördi hayâlin düşde
Rûşen ol kim bu sebebden-durur ahver nergis

Uyhudan kaldı gözüñ ışk-ıla bu oldı sebeb
Yerekân illetine düşdügi ekser nergis

Hasretinden olur ecvef bigi mu telü’l-ayn
Gözlerüñ nüshasın itdükçe muharrer nergis

Dürr ü zerden urınur tâc ki ola lâle bigi
Melik-i memlekete cân-ıla çâker nergis

Mîr Sülmân şeh-i kişver ki ayagı topragına
İrüp oldı zer ü sîm-ile tüvân-ger nergis

Gerçi bî-bâr-durur serv bigi emr itseñ
Hâr u ney bigi bitüre gül ü şekker nergis

Ger himâyet idesin bâga budur rûşen kim
Müşterî ola gül ü zühre-i ezher nergis

Ger inâyet nazarın ider-iseñ bir lahza
Ola ser-verlerüñ ayânına ser-ver nergis

Hasmuñuñ cânınadur çekdügi hançer sûsen
Düşmenüñ kasdınadur geydügi migfer nergis

Gözini çeşme-i hûrşîd bigi rûşen ide
Kılsa işigüñ tozûnı sürme-i agyber nergis

Getürür kahruñuñ isârı-y-ıla âb ateş
Bitürür lutfuñuñ âsârı-y-ıla âzer nergis

Hulkuñuñ râyihasın aldı sabâdan bir dem
Nefesin anuñ-ıçun itdi muanber nergis

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir