Visalin Yâruñ Anda Bula Âşık şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Visalin yâruñ anda bula âşık
Ki ola da vîsine fili muvâfık

Ol ola vala lâyık kişi ki aña
Ten ü cân yârdan olmaya âyık

Nice irişe vahdet halvetine
Kişi kim itmeye terk-i alâyık

Refîk u reh-ber it akl-ıla şeri
Bu yola ki udan olmışdur mazâyık

Dimâguñdan hayâl ü vehmi katit
Nedür çünkim bilürsin hadd-i sârik

Bu dünyî pîre-zendür terk id anı
Ki yig oldur-ki ola kahbe tâlık

Göñül gonca-sıfat dünyîye baglu
Ola mı da vi-yi tecride lâyık

İşit cân kulagı-y-la Hak nidasın
Ki ten kulagı toludur savâik

Yir ü gök tolu ol-durur velîkin
Sebellü göze görünmez şevarik

Masâbîhi n’idersin çün göremez
Gözüñ toptolu nûr-iken meşarik

Bugün bu gûher-i vaslı göre-y-düñ
Basîretde gözüñ olsa-y-dı hâzik

Visâle ârzû itme niçe kim
Bu benlik senden olmaya müfârik

Ol insan kim nazar itmeye gayre
Olur dîœâr nurı-y-ıla şârik

Geyürsin lokma kohusına hırka
Kanı şerm-i halayık ters-i Hâlik

Bu tesbîh ü be seccâde bu hırka
Saña Hakdan olup-durur avâyık

Tevekkül varsa sende ne gerekdür
Bu keşkül-i çerez-dân u cevâlık

Fetîl od-ıçun olur ko anı kim
Saña nâru’llah olmaya muânık

Alem ilm üameldür yuñ çopurin
Amel iden olur neng-i halâyık

Ele girmez saâdet hîle-y-ile
Nice tagyîr bula hükm-i sâbık

Riyâ vü zerki ko çünkim bilürsin
Ki virür rızkuñı bî-zerk Râzık

Riyâ şirk-i hafîdür şerde olur
Mürayî müşrik ü bî-dîn ü fâsik

Taşuñ reyhân bigi ser-sebz içüñ
Tolu hubs u habesdür zî münâfık

Siyeh-dil olmagıl kim yile varur
Siyeh-dil oldugı-çun uş şakâyık

Gönül gün bigi rûşen it ki Hakdan
Sana keşf ola çoh dürlü dekâyık

Kıla can her nefesde tâze ol kim
Bu yolda subh bigi ola sâdık

Kusûr u hûr u cennet arzûsı
Kusûr u akl u Hakdandur muâvık

Bihişti bâg sanursın u gül-zâr
Nice ola bu söz akla mutâbık

Tecellî nûrıdur andan biten gül
Has ü hâşâk bundagı hadâyık

Varursañ bu yola reh-ber bulıp var
Ki bu yol toludur ucdan mezâlık

Saña Kur’ân yiter reh-ber kim oldur
Hak-ıla bâtıl arasında fârik

Olursañ Hakdan ayru bir nefes sen
Senüñle altı olur hams-i fevâsik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir