Yaz Oldı Bezendi Girü Etrâf-ı Hadâyık şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

1
Yaz oldı bezendi girü etrâf-ı hadâyık
Nûrıyla safâ virdi bize şem-i şakâyık
Nezzâre kılurlar gül ü gül-zârı halâyık
Kim kudret-ile nice bizer bunları Hâlik
Meşgûl ol anuñ zikrine bülbül bigi her-dem

2
Açdı gözüni uyhundan uş nergis-i ranâ
Aldı kadeh-i lal eline lâle-i hamrâ
Gül ferşine her-dem saçılur lü’lü-yi lâlâ
Gel bâga teferrüc kılalum iy gözi şehlâ
Gör kim nicesi tâze vü handândur u hurrem

3
Gül sâyesi altında otur işret id ü gül
Kim ayaguña fidî kıla varlığını gül
Yiryüzi tolu lâledür ü nergis ü sünbül
İşit ki ne dir söz-ile her-dem güle bülbül
İy hayf ki bünyâd-ı bekâ olmadı muhkem

4
Ma-verd-ile bulut çemeni eyledi nem-nâk
Anber-nefes oldı yil ü pîrûze-seleb hâk
Gül ışkuñ elinden yahasın her dem ider çâk
Yoluñda benefşe döşedi zülfini illâk
Ayaguña lâyık degül ol tuhfe dahı hem

5
Hak fazlı-y-ıla fasl-ı bahâr irdi vü nevrûz
Gül oldı girü yâr yüzi bigi dil-efrûz
Olsun şehümüñ bahtı vü hem tâlii pîrûz
Her-dem Hak anuñ eylesün ikbâlini bîh-rûz
Tekrâr kıl iy Ahmedi işbu sözi her-dem

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir