Yüz Midür Yâ-rab Bu Yâ-hûœ Âfitâb şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yüz midür Yâ-Rab bu yâ-hûœ âfitâb
Ten midür iy Hak bu yâ-hûœ mâhitâb

Leb mi bu yâ çeşme-i âb-ı hayât
Diş mi bu yâ nazm-ı lü’lü-yi hoş-âb

Gözlerüñ ne efsûn ohıdı göñlüme
Ki anda hergiz kalmadı âram u hwâb

Saçlaruñdan nice bula cân halâs
Kim toludur bend ü çîn ü pîç ü tâb

Bir tecellî-y-ile yüzüñden gözüm
Rûşen ol kim itdi biñ nûr iktisâb

Ne diyem agzuña kim ol sırr-ı rûh
Gaybdur vallahü alem bi’s-savâb

Gün yüzüñ şemine pervâne-sıfat
Yana-dı olmasa saçuñ anber-nikâb

Cânumı oda gözüm saldı velî
Girü andan oldı aña feth-i bâb

Yâr gereke varlıgun ko Ahmedî
Tâ ki götrile ara yirden hicâb

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir