Yüzünde Gördi Meger Tâze Gül-sitan Bülbül şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yüzüñde gördi meger tâze gül-sitan bülbül
Ki kıldı sûz-ıla hoş sâz-ı dâstân bülbül

Muhayyer oldı nice kim hezâr destânlar
Göreliden yañaguñuñ gülin ayân bülbül

Yüzüñ hayâlini âyînesinde gördi göñül
Her âyîne ider uş nâle vü figân bülbül

Yüzüñüñ añlasa mâhiyyetin hakîkat-ıla
Heves dahı itmeye gül-zâra câviœân bülbül

Senüñ yañaguña gül didiler bu-y-ıdı sebeb
Ki düşdi hande gül oldı vü şâœumân bülbül

Heves ide ki kafesden çıha bu tûtî-yi rûh
Niçe ki sûz-ıla hoş sâz ide zübân bülbül

Başına urdı-y-ısa Hüdhüdüñ Süleymân tâ
Getürdi nagme-i Dâvûddan nişân bülbül

Anuñ ıçun iñiler zâr kim gül-istanda
Yile varur zâr u hem lal-i bî-kerân bülbül

Ne râz keşf ider iy aceb yüzinde gülüñ
Ki halka her nefes ider anı beyân bülbül

Hemîşe tâze-durur vahdetüñ gül-istânı
Müsebbih anuñ-ıçun oldı her zaman bülbül

Hümâ vü kumrı vü hem tuti vü hezâr-âvâz
Kamusı Hak diyü söyler ne kim hemân bülbül

Mesîhi-vâr anuñ-çun nefesdedür cân-bahş
Ki oldı şâh-ı cüvân-bahtı medh-hwân bülbül

Yemîn-i devle ki anuñ rast biñde bir lütfın
Diyemeye idüben şerh saliyân bülbül

Anuñ bihişt-sıfat meclisin eger görse
Ne bâg isdeye dahı ne bû-sitân bülbül

Çün Ahmedî söze âgâz ide işitmege anı
Gerek ki gonca bigi baglaya dehân bülbül

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir