Yüzünde Rûşen Oldı Sırr-ı Tevhîd şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yüzüñde rûşen oldı sırr-ı tevhîd
Vücûdum lâ-büd itdüm aña tecrîd

Hayâl-i hatt u zülfüñden gözümde
Bu sevdâdan iderem sözi tesvîd

Cemâlüñ vasfını dilerem eydem
Zi-sûre ki anı ide kişi tecvîd

Elif boyuñ kaşıñuñ iki nûnı
Göñülde ışkuñı eyledi te’kît

Dil ü can virdüm ü îmân yoluña
Dahı Bârî nicesi ola tefrîd

Lebüñüñ sırrını kim bile ol kim
Elindedür kamu gaybe mekâlîd

Lebüñi “kulhüve Allah” bigi ez-ber
İderem dâyim ihlas-ıla terdîd

Cemâlüñ vasfına yohdur nihâyet
Nice ide Ahmedî pes anı tadîd

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir