Yüzüne Nice Diyem Kim Kamerdür şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yüzüñe nice diyem kim kamerdür
Kim andan şems dahı bir eserdür

Saçuñ anber beñüñdür dâne-i müşg
Lebüñ lal ü dişüñ silk-i güherdür

Kaşuñ yayından atılan ol ohdur
Ki aña cân u dîn ü dil siperdür

Kaşuñı akl beñzetmiş hilâle
Gör ol bârîk-bîn ne kej-nazardur

Gözüm görmek diler dâyim yüzüñi
Kamunuñ dilegi nûr-ı basardur

Irah senden yanarken şem bigi
Bu ne hûn-ı dil ü ne bîm-i serdür

Gözümdür feth-i bâb iden oduma
Bu ter-dâmen aceb deryâ-cigerdür

Gözüñ cânları ider sayd dâyim
Bu kanlu nîşe aña böyle hederdür

Nazar idüp cemâlüñ görmeyincek
Giceden gündüzüm târîk-terdür

Getür câmı ki irdi îd ü nev-ruz
Çiçekden yir yüzi pür-zîb ü ferdür

Çemen hem-şek-i tûtîdür ü lâle
Tezerv ü şâh-ı gül tâvus-ı perdür

Kelîm olup kelâma geldi bülbül
Ki karşusına anuñ nâr u şecerdür

Hevâdan her ne kim tagıla anber
Bulıtdan her ne kim irer dürerdür

Virelüm bâde-y-ile ömr dâdın
Bögün kim devr-i şâh-ı dâœ-gerdür

Emîr Sülmân e’azz’allahü nasra
Ki fazlı anuñ Alî adli Ömerdür

Sipâhına muîn izz-ile nusret
Livâsına karîn feth ü zaferdür

Süñüsi dâfi-i her zulm ü fitne
Kılıcı kâmi-i her-şûr u şerdür

Kemer baglamayan kullıgına anuñ
Nice kim ney veger Rüstem kem-erdür

Fütûhı dâsitânı uş görinür
Hadîsi İskenderüñ cümle semerdür

Görüp işitmege medh ü duâsın
Dime nergis benefşe kûr u kerdür

Anuñ şükrin diyen dillerde oldı
Sözüñ tanı ne resme kim şekerdür

İşigi kıble-i erbâb-ı devlet
Kapusı melce-i ehl-i hünerdür

Eline ebr nice diyeyim kim
Anuñ feyzı su bunuñ sîm ü zerdür

Dekâyık sırrınadur aklı mahzen
Hakâyık dürrine göñli makardur

Anuñ-çun sebze-durur adli bâgı
Ki şâhuñ kılıcı aña bahûrdur

Urınsa tâc hasmı girü hasdür
Horûs uş dûn egerçi tâc-verdür

Kılıcından adû cân kurtara mı
Ki boynı bu kılıca reh-güzerdür

«enâsı eflâk tûmârında merkûm
Medîhi levh üzere müstetardur

Kulına şeh bir at inâm itdi
Ne diyeyim ne zîba cânavardur

Yürise su-durur yügürse yildür
Velîkin berk şöyle kim hacerdür

Kazâ bigi irişür düşmene ol
Sanasın kim meger pey-i kaderdür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir