Zihî Latîf-cemâl Ü Zihî Mübârek-zât şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Zihî latîf-cemâl ü zihî mübârek-zât
Ki yañagıdur anuñ îd ü zülfi Kadr ü Berât

Saâdeti Hızır u devletidür İskender
Dudagı çeşme-i hayvân u saçları zulümât

İki cihânda aña kalmışam kim anı seven
Yüzine bir nazar itmekde bula biñ hasenat

Görürse Lât u Menât âyetini sûretiñüñ
Sücûd idüp diyeler kim zi-ahsenü’l-âyât

Diler göñül ki başa ilte zülf-i sevdâsın
Kaçan dükediser ol bu uzak yolı heyhât

Kaşuñ sevâdını fikr iderem zi-kej-fikret
Boyuñ sıfatını şerh iderem zi-râst-sıfât

Senüñ lebüñ sıfatın Ahmedî beyân idicek
Dili ucından ahar söz yirine âb-ı hayât

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir