Âgâh şiirleri

410 şiir
Âgâz-ı Gazeliyyât 82 şiiri
50 kez okundu henüz oylanmamış

Rind-i mahmûra şifâ bâde-i cân perver olur
Pertev-i sâgar-ı rez sandal-ı derd-i ser olur
Hod-nümâ oldugına hâmelerün hande ider
Leb-i her âb ile kim bûse ki neşter olur
İtmezüz şu‘leye pervânemizi bâr-ı girân
Pertev-i şem‘de âteş-zen-i bâl ü per olur
Pây-ı dildâra nisâr olmayıcak nakd-ı sirişk
Tutmam ey dîde-i hûnbâr eger gevher olur
Çokda mânend-i kalem teng-dil olma Âgâh
Gün olur defter-i eş‘ârı da bir ister olur

Âgâz-ı Gazeliyyât 83 şiiri
46 kez okundu henüz oylanmamış

Yeter fütâdene ey şûh dilrübâ âzâr 1a
Olur mı tâ bu kadar âdem âşinâ âzâr
Hazer telâtum-ı tûfân hurûş-ı eşkümden
Ki oldı cünbüş-i her mevci nâ-hudâ âzâr
Nesîm-i âhuma ey gül‘izâr incinme
Ki nâ-şüküfte kalur gülşen-i sabâ âzâr
Nihâl-i kâmeti ol denlü nâz-perver kim
Hırâm idince ider cünbüş-i kabâ âzâr
Düşer mi ‘âşık-ı zâra recâ-yı vasl Âgâh
Olınca gamze-i hûn-rîzi mübtelâ âzâr

Âgâz-ı Gazeliyyât 81 şiiri
43 kez okundu henüz oylanmamış

Egerçi şem‘ini pervâne hâne hâne arar
Bileydi şem‘de anı ne yana yana arar
Olur mı dergeh-i her mehveşe cebîn-fersâ
Leb-i niyâza sezâ bûse âstâne arar
Hazer ki âh u figanun gönül zamânı degül
O şûh ‘âşıka cevr itmege bahâne arar
O denlü murg-ı dil ülfet güzîn-i vahşet kim
Derûn-ı beyza-i ‘ankâda âşiyâne arar
Visâl âteş ü hicr âteş üzre âteşdür
Diyâr-ı ‘aşkda hep derd var devâ ne arar
Hırâm-ı kilk-i sabâ-cünbüşe muharrik yok
Kümeyt-i hâmemüz Âgâh tâziyâne arar

Âgâz-ı Gazeliyyât 341 şiiri
48 kez okundu henüz oylanmamış

Fezâ-yı bâg-ı hazân u bahâra erzânî1a
Gülün girişme vü nâzı hezâra erzânî
Hemân bu bezmde pervâne oldugum kaldı
Zamâne itdi mi kemter şerâra erzânî
Bu sâz u ‘acz-ı güneh şûy-ı mey-keşâne-sezâ
Vakâr zâhide zâhid vakâra erzânî
Nesine nagme-serâ ola dil bu gülzârun
Degül gül itdi meger baht-ı hâra erzânî
Derûnı saf olan âyîne gibi hˇ âhişden
Olur müşâhede-i rûy-ı yâra erzânî
Bana ne yâr gerekdür ne vasl ne hicrân
Bu i‘tibârlar Âgâh-ı zâra erzânî

Âgâz-ı Gazeliyyât 349 şiiri
59 kez okundu henüz oylanmamış

Her şu‘le hû perîveşe yâr itmesin seni
Pervâne-i çerâg-ı mezâr itmesin seni
İstersen ide hâküni hurşîd-i tûtiyâ
Ahbâb hâtırına gubâr itmesin seni
Râh-ı talebde germ-rev ol berk ü bâddan
Dûn himmet olma mûr süvâr itmesin seni
Sa‘y it hesâba gelmeye nîkû ‘amellerün
Zühhâd gibi sübha-şümâr itmesin seni
Aç beste gonçe-i dilüni bâd-ı âh ile
Minnet-keş-i nesîm-i bahâr itmesin seni
Âgâh gibi müflis-i hâtem-nümâ geçin
Neylersen eyle sifle-şi‘âr itmesin seni

Âgâz-ı Gazeliyyât 52 şiiri
41 kez okundu henüz oylanmamış

Rakîbi meclisine mahrem itmesen ne olur
Gürûh-ı ehremeni âdem itmesen ne olur
Gül-i ‘izârını eşkümle itme pejmürde
Şerâr pâreleri şebnem itmesen ne olur
Gazâl-ı vahşî-i çeşmün bizümle râm oldı
Sen ey perî dahı bizden rem itmesen ne olur
Yeter kemend-i mahabbet dil-i giriftâre
Esîr-i turre-i ham-der-ham itmesen ne olur
Vazîfe-i dil-i zârı zülâl-i vaslundan
Ziyâde itmez isen de kem itmesen ne olur
Degül mi her biri câm-ı cihân-nümâ Âgâh
Bu tâze daglara merhem itmesen ne olur

Âgâz-ı Gazeliyyât 366 şiiri
41 kez okundu henüz oylanmamış

Ey kîne-cûlar ülfet ile yâr idün bizi
Elden gelen cefâya sezâvâr idün bizi
Ey nev-bahâr-ı mihr-i vefâ bâgbânları
Ümmîdimüz gül itmege yok hâr idün bizi
Ölsek hayâl-i la‘l-i revân-bahş-ı yâr ile
Meyhânelerde sûret-i dîvâr idün bizi
Mahv-ı visâle bâde virür neşve-i humâr
Şimden girü şarâb ile huş-yâr idün bizi
Âgâh ser nihâde-i râh-ı mahabbetüz
Mânend-i câdde pâ ile bîdâr idün bizi

Âgâz-ı Gazeliyyât 132 şiiri
42 kez okundu henüz oylanmamış

Ne zâhid ü mütedeyyin ne pîr-i bâde-fürûşuz
Şehân-ı kişver-i hüsne gulâm-ı halka be-gûşuz
Düşer mi da‘vi-yı zîb-i libâs-ı zühd-i vera‘ kim
Hezâr dâg ile âlûde rind-i hırka be-dûşuz
Sipihr-i gûş-ı be-âvâz-ı nâlemüz meh ü hûrdan
Velî ne nagme-i Mansûr ne sadâ-yı sürûşuz
Hazer sirişkimüzün rîzişinden ey gül-i ra‘nâ
Ki âh-ı şu‘le-feşân ile ebr-i sâ‘ika-pûşuz
Egerçi bülbül-i hoş-lehce-i fasâhatuz Âgâh
Bu gülsitânda kemâl-i suhan budur ki hamûşuz

Âgâz-ı Gazeliyyât 130 şiiri
37 kez okundu henüz oylanmamış

O şûha niyâzı begendürmişüz
Niyâz ile nâzı begendürmişüz
Tezerv-i murâdı şikâr itmede
Niçe şâhbâzı begendürmişüz
Tahammülde cevr ü cefâya gönül
Gam-ı cân-güdâzı begendürmişüz
Bu vedd ile eyle firîb olmada
Serâb-ı Hicâzı begendürmişüz
Ko agyârı olsun hasedden helâk
Biz ol ‘işve-bâzı begendürmişüz
Hakîkât-perestâne Âgâhveş
Sücûd-ı mecâzı begendürmişüz

Âgâz-ı Gazeliyyât 131 şiiri
45 kez okundu henüz oylanmamış

Müdâm tîredür ol dil ki şem‘-i dâg olmaz
Bu bezme böyle ziyâ-bahş bir çerâg olmaz
Çü şebnem ol güli nezzâre altına alma
Edebde hoş tutalum göz içün yasâg olmaz
Ne şâd olur bulan ü ne elem çeker yitüren
Bizüz o güm-şüde kim kâbil-i sürâg olmaz
Visâl-i yârıda itse bahâr dest-âviz
Dil-i remîde talebkâr-ı seyr-i bâg olmaz
Cihânda istemez ehl-i kemâl ola nâ-şâd
Bu vaz‘ ile nice Âgâh bî-dimâg olmaz