Sitemizde, 138 şaire ait toplam 6180 şiir bulunmaktadır.

En güzel şiirler

Rastgele Şiir
Âgâz-ı Gazeliyyât 179 şiiri Âgâh Âgâz-ı Gazeliyyât 179 şiiri

Tıfl-ı dili o zülf-i semensâda beslerüz
Kaysı şikenc-i turre-i Leylâda beslerüz
Çıkmaz hayâl-i kaddi dil-i dâgdârdan
Ol lâlezârı sâye-i tûbâda beslerüz
‘Uzlet-nişîn-i hicr iderüz tâ’ir-i dili
Şehbâzı âşiyâne-i ‘ankâda beslerüz
Harf-ı mülâyim itmez eser gûş-ı gafile
Tâ gevher ola katre-i deryâda beslerüz
Mazmûn-ı neşve-i lebin Âgâh o gül-ruhun
Kısmet olursa meclis-i sahbâda beslerüz

Alfabetik Şairler Listesi