Yunus Emre şiirleri

175 şiir
Bugün Sohbet Bizim Oldu şiiri
316 kez okundu henüz oylanmamış

Bugün sohbet bizim oldu bize bizim diyen gelsin
İçirdi aşk bize şehdin nuş eyleyip yudan gelsin

Kanaat hırkası içre selamet başını çektim
Melamet göynegin biçtim arif olup giyen gelsin

Bu aşk meydanı içinde çağırdım bir avaz ettim
Müezzinlik bizim oldu imam oldum uyan gelsin

Bu ummanda delim türlü güher vardır ele girmez
Bahasız inci bulunmaz cana başa kıyan gelsin

Suret nakşın gidermekle gönül mükü temiz olmaz
Akar rahmet suyu çağlar gönül kirin yuyan gelsin

İy dostlar işidin sözüm dün etmişim bu gündüzüm
Ben yavu kıldım kend-özüm bu Hak yola giren gelsin

Yunus miskin onu görmüş eline hem divan almış
Alimler okuyamamış bu manadan duyan gelsin

Bu Ne Derttir Acep şiiri
336 kez okundu henüz oylanmamış

Bu ne derttir acep derman belirmez
Yu bu ne yaradır zahmi belirmez

Benim gönlüm acep aşktan usanmaz
Varır aşka düşer hiç bana tanmaz

Döner gönlüm bana öğüt verir hoş
Aşık olan gönül aşktan usanmaz

Aşık ki cana kaldı aşık olmaz
Canın terk etmeyen maşuk bulmaz

Aşk pazarıdır bu canlar satılır
Satarım canımı hiç kimse almaz

Aşık bir kişidir bu dünya malın
Ahiret korkusun bir çöpe saymaz

Bu dünyadan ahireten içeri
Aşkın yeri var kimse bilmez

Aşık öldü diye sala verirler
Ölen hayvan durur aşıklar ölmez

Aşıklar meydanı Arş’dan yücedir
Çalarlar çevganı topu belirmez

Begüm arif isen yürü yolunca
Bunda başlar yiter kanlar sorulmaz

Erenler kapısı Hazret kapısı
Bu kapuya gelen mahrum görünmez

Yunus bu deryaya gark oldu gitdi
Geri gelmekliğe aklı dirilmez

Çalab’ımın Ol Aşkı şiiri
330 kez okundu henüz oylanmamış

Çalab’ımın ol aşkı bağrımı baş eyledi
Aldı benim gönlümü sırrımı faş eyledi

Hergiz kendi nurunu gözüne hiç eksilmez
Çalap kendi nurunu gözüme tuş eyledi

Can gözü onu gördü dil ondan haber verdi
Can içinde oturmuş gönlümü arş eyledi

Bir kadeh sundu cana can içti kana kana
Dolu geldi peymane canım sarhoş eyledi

Esrük oldu canımız dür döker lisanımız
Çalabı’mın ol aşkı beni derviş eyledi

Canda yanar çerağı gönüllerde durağı
Gönül dahi can dahi aşk ile cüş eyledi

Ben haçan derviş olam ya Hakk’a kulum diyem
Yüz bin benim gibiyi aşk hırka puş eyledi

Yunus imdi avnunur dostu görüp sevinir
Erenler manfilinde aşkı cümbüş eyledi

Çalap Adem Cismini şiiri
317 kez okundu henüz oylanmamış

Çalap Adem cismini topraktan can eyledi
Şeytan geldi Adem’e tapmağa ar eyledi

Aydur ben od’dan nurdan ol bir avuç topraktan
Bilmedi kim Adem’in için gevher eyledi

Zahir gördü Adem’in batınına bakmadı
Bilmedi kim Adem’i halkı sever eyledi

Kırk yıl kalıbı yattı adı alemi tudu
Gör şeytan buğzundan ne fitneler eyledi

Adem toprak yatmıştı at alemi tutmuştu
Fikrine bak İblis’in yani hüner eyledi

Ol yürüyen atları sürdü Adem üstüne
Adem’in mekr irgürüp yani zafer eyledi

Adem’in göbeğinden Çalap yaratdı onu
Vaff diye durdu urdu kaçtı güzar eyledi

Çün durdu Adem devri bu idi Musa kavli
İş bu söz yavlak bana katı eser eyledi

Musa gönüldü Tur’a Hakk’la münacat kılar
Gördü kim bir su akar Musa nazar eyledi

Musa aydur göreyim bu su ne yerden gelir
Ger böyle akar ise zır ü zeber eyledi

İleri vardı Musa lain oturmuş ağlar
Gözünün yaşı imiş ol su pınar eyledi

Musa eydur laine ağladığın nedendir
Nideyim ağlamadan der işim zar eyledi

Mukarrebdim Musa ben ol Hakk’ın dergahında
Götürdü vurdu yere işimi şer eyledi

Sen bilmez misin Musa ben neden ayrıldığım
Şunlar öğüme düştü beni humar eyledi

Vargıl değil ya Musa rahmet eylesin bana
Tövbe kılıp işine hoş istiğfar eyledi

Musa erdi hacete Hakk ile münacata
Unutdu emaneti söz muhtasar eyledi

Hakk Musa’ya ayıtdı unuttun emaneti
Ol nidaya canını Musa nisar eyledi

Vargıl degil Ya Musa rahmet edeyim ona
Secde etsin Adem’e çün istiğfar eyledi

Ben ondan umar idim derdime derman kıla
Dahi artırdı derdim yani tımar eyledi

Ben eğer tapsam ona ol vaktin tapar idim
Şimdi hod toprak olup zır ü zeber eyledi

Adem İblis kim ola işi işleten Çalap
Ay’ı günü yaratıp leyl ü nehar eyledi

Mana nedir İblis’den cahilik kamu bizden
Ne duydun iş bu sözden sırrı esrar eyledi

Çalap aydur şol kula inayet benden ola
Ne Şeytan azdırırsar ne kime kar eyledi

Altı bin yedi yüz yıldan geçen Adem’i
Dile getirdi Yunus söz muhtasar eyeldi

Her Kaçan Anarsam Seni şiiri
343 kez okundu henüz oylanmamış

Har kaçan anarsam seni
Kararım kalmaz Allah’ım
Senden gayri gözüm yaşın
Kimseler silmez Allahım

Sensin ismi baki olan
Sensin dillerde okunan
Senin aşkına dokunan
Kendini bilmez Allahım

Sen yarattın cism ü canı
Sensin düzen bu cihanı
Mülk senindir kerem kânı
Kimsenin olmaz Allahım

Okunur dilde destanın
Açılır bağ u bostanın
Sen baktığın gülistanın
Gülleri solmaz Allahım

Aşkın bahrine dalmayan
Canını feda kılmayan
Senin cemalin görmeyen
Meydana gelmez Allahım

Âşık Yunus seni ister
Lûtf eyle cemalin göster
Cemalin gören âşıklar
Ebedi ölmez Allahım

Benim Gönlüm Gözüm şiiri
339 kez okundu henüz oylanmamış

Benim gönlüm gözüm aşktan doludur
Dilim söyler yari yüzüm suludur

Öd ağacı gibi yanar vücudum
Tütünüm göklere seher yelidir

Çokal cevşen bu aşk oduna döymez
Oku cana batar katı yalıdır

Senin aşkın deniz ben bir balıcak
Balık sudan çıka hemen ölüdür

Okurum şahımı kendi dilimce
Şahım aydur bana her-dem geli dur

Seni sevenlerin ola mı aklı
Bir dem uslu ise her dem delidir

Yunus sen Tabduk’a kılgıl dualar
Aşıklar meydanı Arş’dan uludur

Benim Sahip-kıran Devran şiiri
303 kez okundu henüz oylanmamış

Benim sahip-kıran devran benimdir
Benim key pehlivan meydan benimdir

Haramiden benim korkum kayım yok
Bu zor-u bu kuvvet Hakk’tan benimdir

Ebu Bekir-ü Ömer ol din ulusu
Aliyy-i Murteza Osman benimdir

Topu kim alısar çevgahımızdan
Bu çevgan top ile meydan benimdir

Bana gelsin yoksul olan bay ola
Bu mal-u sermaye dükkan benimdir

Hasan’dır cismim içre nur-i iman
Hüseyn-i sahibü’l irfan benimdir

Yunus’um ben Yunus iş bu cihanda
Benim sultan kulu sultan benimdir

Benim Canım Uyanıktır şiiri
453 kez okundu henüz oylanmamış

Benim canım uyanıktır dost yüzüne bakan benim
Hem denize karışmağa ırmak olup akan benim

Irmak gibi ben çağlarım gah gülerim gah ağlarım
Nefsim cigerin dağlarım kibr-ü kini yıkan benim

Kırdım bu nefsin çerisin bir ettim burc-u barusun
Pak eyledim içerisin mülketini yuyan benim

Ben hazrete tuttum yüzüm ol aşk eri açtı gözüm
Gösterdi bana kend-özüm ayet-i küll denen benim

Şah didarın gördüm ayan gümansızım belli beyan
Kafir ola inanmayan ol didara bakan benim

Benim durur bu cümle iş hikmet ile bu yaz-ı kış
Ben bilirim yad-u biliş ırılmazsız duran benim

Bu cümle canda oynayan damarlarında kaynayan
Külli lisanda söyleyen külli dili diyen benim

Nemrud od’un İbrahim’e ben bağ-u bostan eyledim
Küfür yüzünden doğuban yine od’u yakan benim

Ol Hallac-ı Mansur ile söyler idim Ene’l Hakk’ı
Hem yine onun boynuna dar urganın takan benim

Ol Hak Habibi Mustafa Mirac’a edecek sefer
Ol dem canım fikr eyledim ol sırrını duyan benim

Şimdi adım Yunus durur ol demde İsmail idi
Ol dost için Arafat’a kurban olup çıkan benim

Bu çarh benim hükmümdedir her kanda ben oturmuşum
Mülk benimdir hükm-ederim yapan benim yıkan benim

Sa’d benim Said benim Yunus dahi benimledir
İlm-i ledündür üstadım ol esrarı duyan benim

Çalap Nurdan Yaratmış şiiri
485 kez okundu henüz oylanmamış

Çalap nurdan yaratmış canını Muhmmed’in
Aleme rahmet saçmış adını Muhammed’in

Dostum demiş yaratmış hem onun kaydın yemiş
Ümmetten yana komuş yönünü Muhammed’in

Muhammed bir denizdir alemi tutup durur
Yetmiş bindir peygamber gölünde Muhammed’in

Dünya malın tutmamış hiç emanet artmamış
Terzi biçip dikmemiş donunu Muhammed’in

Tanrı arslanı Ali sağında Muhammed’in
Hasan ile Hüseyin solunda Muhammed’in

Yılda yetmiş bin hacı her biri niyet eder
Varır ziyaret eder nurunu Muhammed’in

Yunus Emre’m aşıkdır eksiklidir miskindir
Her kim yemez mahrumudur honını Muhammed’in

Canlar Feda Yoluna şiiri
329 kez okundu henüz oylanmamış

Canlar feda yoluna bu can kayusu değil
Sen canı gerek bana cihan kayusu değil

Canlar içinde cansın sensin genc-i pinhansın
Çün ayan gördüm seni pinhan kayusu değil

Canlar içinde cansın sen canlara sultansın
Bize din-ü imansın iman kayusu değil

Yudum yaramı sildim yaram kimdendir bildim
Bana yarum kayusu yaram kayusu değil

Aşkın beni faş etdi saklayım derdim veli
Çün seni ayan gördüm pinhan kayusu değil

Derman ola mı bana derdim benim kim ola
Dertli varayım sana derman kayusu değil

Gelin aşık olalım aşka cevlan kılalım
Esrik olup yatmışım cevlan kayusu değil

Aşkın oku demreni dokunur yüreğime
Aşk için ben öleyim derman kayusu değil

Can-u gönülü n’etdim aşkın oduna atdım
Sıdk-ı dahi unuttum güman kayusu değil

Aşkın burcundan uçtum cevlan uruban geçtim
Ben dost ile buluşdum cevlan kayusu değil

Bahr ummana dalmışım onda sedef bulmuşum
Gevher alıp gelmişim umman kayusu değil

Durduğum yer Tur ola baktığım didar ola
Ne hacet Musa bana sen-ben kayusu değil

Yunus’u öğütlerler kalk kervan göçtü derler
Ben menzile erişdim kervan kayusu değil