Aşık Sümmani şiirleri

122 şiir
Yarelendi şiiri
343 kez okundu henüz oylanmamış

Gönül bülbül iken gonca dalında,
Öyle bir ah ettim gül yarelendi,
Hicran pazarında gam hayalinde,
Aktı gözlerimden sel yarelendi.

Aşkın otağının bak firağına,
Yüz sürüp hâkine düş ayağına,
Dokundu yar zülfün gül yaprağına,
Zevki sefasından tel yarelendi.

Dilberler şahısın sen hüsnü cemal,
Sendedir nezaket sendedir kemâl,
Dedim yazam ifademden arzuhal,
Tahammül kalmadı el yârelendi.

Sümmani destin öp koy kendi başa,
Kâr etmez ihafe ciğeri taşa,
Maksutu sevenler düşmüş ateşe,
Dertsiz değil dertli kul yarelendi…

Karşı şiiri
402 kez okundu henüz oylanmamış

Kuru dava ile irfanlık olmaz,
Huzuru arife irfana karşı,
Candan geçmeyince canan bulunmaz,
Bezli can etmeli erkâna karşı.

Güzel güzel lazım ezel ezeli,
Güzelin kadrini bilenler veli,
Asıllı olur mu kirşan güzeli (Kirşan=Boya,cila)
Nuri ziya vermez Huban’a karşı.

Maşuktan aşığa bulunmaz hile,
Velakin babında çektirir çile,
Her ne kadar olsa kevkepte şule (kevkep=yıldız)
Şevk-i la değil mi tabana karşı.

Bülbül gül deminde gülün mapus et,
Uzatma harama elin mapus et,
Alim huzurunda dilin mapus et,
Katre dalga vurmaz ummana karşı.

Sümmani ezelden neye bahsin var,
Ya neye meftunsun ne hevesin var,
Dilberi seversin elde nesin var,
Desti boş gidilmez canana karşı.

Kendine şiiri
352 kez okundu henüz oylanmamış

Bana himmeti lâ olan ârifin
Menfâat madeni zârı kendine
Asılından pay vermeyen canlının
Ehl-i hüner etmiş ârı kendine

Bir güzel bâğ gördüm hoştur çiçeği
Bahçıvan bilmez mi burcu göğçeği
Bâğın bâr vermektir asıl gerçeği
Zahmeti ben için bârı kendine

Gül odur ki çar etrafı hârlana
Şeydâsı başında geze zârlana
Tüccâr odur gulâmları kârlana
Ne benzer o erin kârı kendine

Gül dalında bülbüllüğü zağ olsa
Bülbül mü demeli şeydâ yoğ olsa
Her ne kadar kebir cesim dağ olsa
Verir tipi boran karı kendine

Sümmânî ne demden verdin rivâyet
Bilene ibrettir bilene sıhhat
İster güzel olsun isterse hoyrat
Herkesin sevdiği yâri kendine

Kandıramadım şiiri
243 kez okundu henüz oylanmamış

Gönül seni kime şekvâ edeyim
Hevâ-yı hevesten döndüremedim
Kalmışım mihnette ya ben nideyim
Kıyl u kâl burcundan indiremedim

Hevâya harc ettim bu ihtiyârım
Bakarım defterde yok bir tutarım
Temelden bozuktur burc u hisârım
Yâre bir davetçi gönderemedim

Nefsini bend eden erbâb-ı dildir
Elinden kurtarmak gör ne müşküldür
Nefis bize kahramân-ı katildir
Çekip zülfikârım sindiremedim

Sümmânî‟ yem pîrden dilerim himmet
Söyledi yağma yok gel eyle hizmet
Otuz yıl oldu ki vâizı nasihât
Edip kendi kendim kandıramadım

Sendedir şiiri
252 kez okundu henüz oylanmamış

İnsan insan iken insanlığında,
Eğer zemin eğer sema sendedir,
kalma bu iklimin viranlığında,
Sa’y-i gayret eyle ihya sendedir.

İnsan isen fehmet cümle alemi,
İnsanların nerden gelir kelâmı,
Sen nerde ararsın levh i kalemi,
Ezelin tanısan künye sendedir.

İnsan insanlığın aşikar eder,
İnsan marifetin bergüzar eder,
Biri yapar biri tarumar eder,
Gerek gerçek gerek riya sendedir,

Ölmeden evvel öl kabri burda gör,
Gir mizana tartıl seyri burda gör,
Gir mezara ol cinanı burda gör
Eğer ukba eğer dünya sendedir.

Sümman hak emrine inanmak lazım,
Haktan gayrısından usanmak lazım,
Bed haya işlerden utanmak lazım
Gah arlı gah arsız haya sendedir

Lügaz şiiri
412 kez okundu henüz oylanmamış

Nûr-ı ziyâ olsa olmaz zulûmât
Dünyâda ışığı göz neden alır
Tende mi cânda mı söyle marifet
Dil tekellüm eder söz neden alır

Işıktan ışığa cezb eder dîde
Vücût mirâtıdır gözü adamın,
Dil bir tercümandır söyleden Hûda,
Lutf-ı İlâhidir sözü adamın.

Takdire ne yapar kuvvet pazısı,
Hâşâ bozulur mu takdir yazısı,
Yemek içmek uçmak nefsin arzusu,
Vücûttu ervâhın şaz neden alır.(şaz=şadlık)

Rûh yiyip içmekten olmuştur cüdâ,
Nefsi yemek için cân eyler fedâ,
Rûhun gıdâsıdır bir mahbûb Hüdâ,
İşte böyle gelir şazı adamın.

Sarıda yeşilde alda eğleşmez,
İncide mercanda la’lde eğleşmez,
Ayâlde evlâtda malda değişmez,
Bu gönül kararı haz neden alır.

Bilmek ister isen tâ gönül âhı,
Hâl devlet-i ziynetle bitmez tamâhı,
Murâdı bulmaktır cemâllâhı,
Hepsi de değil bazı adamın.

Sümmânî vasfettin sen bu eş’ârı,
Bu halleylemek erlerin kârı,
Kürre-i arzdadır şitâ bahârı,
Bu vücût iklimi yaz neden alır.

Sümmânî müştâk ol arzu niyâza,
Tahammül gerektir cilveye nâza,
Gam şitayâ benzer sürûr da yaza.
Sahne-i kübrâdır yazı adamın.

Şu Karşı Ki Yüce Dağlar şiiri
236 kez okundu henüz oylanmamış

Şu karşı ki yüce dağlar,
Acep bizim dağlar mola,
Kara yaslı benim anam,
Karaları bağlar mola.

Kâbeden gelir hacılar,
Yürekten çıkmaz acılar,
Evdeki çifte bacılar,
Ciğerciğin dağlar mola.

Nedir cürmüm nedir hatam,
Nice gurbet elde yatam,
Ak sakallı benim atam,
Gözyaşını çağlar mola.

Yoluma rastlayan zatlar,
Her gören bizi öğütler,
Kavim kardeş koç yiğitler,
Yaralarım sağlar mola.

Sümmaniyim oldum talan,
Nice gurbet elde kalam,
Bir küçücük şevki balam,
Baba derde ağlar mola.

Sedâsını şiiri
551 kez okundu henüz oylanmamış

Baktın ki yaramaz iki âlemde
Gûşundan taşraya koy sedâsını
Taksimde ne ise odur kaderde
Sem‟ an mihmân etme şu sedâsını

Aşıktan maşûka ermez mi âhlar
Yârin arzusuna açılır râhlar
Dîdesi ayıklar gûşı âgâhlar
Ne demde işitir su sedâsını

Sümmânî dilberi sever dalda da
Dimâğ lazım sükkâr tada bal tada
Cihân halkı hâbda şeb-i yeldâ da
Er arşa çıkarır hû sedâsını

Lezzet Mi Kaldı şiiri
209 kez okundu henüz oylanmamış

Nesine aldanam dâr-ı dünyânın
Dahi bundan böyle rahat mı kaldı
Tutalım payını vahdethânenin
Şimdikinden gayrı lezzet mi kaldı

Tenden çıkan rûhlar nerye saklandı
Herkes derecesin aldı kaflandı
Usul inceldikçe din zayıfladı
Erkânına doğru millet mi kaldı

Çok İslâm terketti savm-ı salâtı
Bozulur işlemez hacı zekâtı
Yalnız dilde kaldı bir şehâdâtı
Onda ihlâs ile dikkat mi kaldı

Günbegün devr olur bu devr-i cihân
Gelen gider konan göçmekde her an
Kime iylik etse o çıkar düşmân
Bir kimsede helâl nimet mi kaldı

Binde bir varan var ilmin bendine
Cihân tutulmuştur iğvâ fendine
Erken kalkan benim diyer kendine
Âlim ü kâmile rağbet mi kaldı

Cevâbın izhâr et gûş-ı ağyâra
Hevâ-yı hevesle olma tayyâre
Tevârih bin üç yüz otuzdan sonra
Ataya hayr eder evlât mı kaldı

Sümmânî dünyâdan aldın ne şikâr
Eyvâh ömrüm geçti oldu rûzigâr
Dedim ki vahdeti kılam ihyitâr
Bilmem yenilmemiş kısmet mi kaldı

Kınamayın Bizi Hakkı Sevenler şiiri
369 kez okundu henüz oylanmamış

Kınamayın bizi hakkı sevenler,
Katre düşmeyince sel uyanır mı,
Küllü boş değildir aşka düşenler,
Rüzgar esmeyince dal ırganır mı?

Öyle bir Leyla’ya meftunam billah,
Okunur isminde harfi bismillah,
Alıştı çar yanım hasbeten lillah,
Mevlayı zikreden kul kınanır mı?

On sekiz bin alem perver digarı,
Mevlam her kuluna vermez bu kârı,
Günbegün artmakta bülbülün zarı,
Gülşensiz bahçede gül uyanır mı?

Sümmani yi aldı üçler yediler,
Edep erkân öğretüben dürdüler,
Mahşere dek çarkı çevir dediler,
Demedim ki buna kol dayanır mı?