Aşık Sümmani şiirleri

122 şiir
Mahzun Olursun şiiri
226 kez okundu henüz oylanmamış

Bilmessen ilm-i ibare,
Lisanda mahsun olursun,
bir ibare, bir dubara,
İrfanda mahzun olursun.

Sen sana bak eyle nazar,
Sen sana bak kime benzer,
Sermayesiz açma pazar,
Dükkânda mahzun olursun.

Refik olursan hızana,
İşin uğramaz düzene,
Ekme tohumu hozana,
Harmanda mahzun olursun.

Sen sana bak eyle yazık,
Sen senin yolan al azık,
Sefinen çıkarsa bozuk,
Ummanda mahzun olursun.

Sümmani söyler eşarı,
Her yerde açmaz esrarı,
Benim demese muhtarı,
Divanda mahzun olursun.

Muamma şiiri
454 kez okundu henüz oylanmamış

Bir muamma söyledim ki, mevlidi fermanda var,
Menzili maksuda yeter sahibul kervanda var.

Bazıda var bazı da yok tasdik et hilaf değil,
Zahire söylenir ama mevcudu pünhanda var.

Hizmetini râna değil gayreti himmet için,
İsmi vardır cismi la dır şekli her divanda var.

Sende de var bende de var bazıda yok bazı var,
Kuh-i kaf yanında zerre, deryayı ummanda var.
Gah zeminde gah semada gezmesi mümkün değil,
Yetmiş iki dili bilir, yeki dü lisanda var.

Sende de var bende de var bazıda yok bazı var,
Kuh-i kaf yanında zerre, deryayı ummanda var.
İsmini bilir her kişi cismini görmüş değil,
Sümmani hilaf derseler hakkına burhan da var.

Namaz şiiri
248 kez okundu henüz oylanmamış

Halik’inden kullarına emri hizmettir namaz,
Ezel ahti misağına gör ne hizmettir namaz,
Cem-i cümle muminâtın şüphesiz miracıdır,
Kalbinde dür,veçhine nur, azim himmettir namaz.

Hak Resul’unden buyurmuş bize farzı sünneti,
Ol kudretin sofrasından gör ne nimettir namaz,
Esrarı rahından verir kudretin burağını,
Yaradanın haznesinden gör ne nimettir namaz

Sümmani haberdar mısın bu kudretin firatından
Ol kudreti haznesinden gör ne devlettir namaz,
Mevla kendi kudretinden geçirir kulları sıratından,
Makamı maksuda çeker seyri cennettir namaz.

Sümmani’nin Kendisini Tanıttığı Şiir-Derler Bize şiiri
240 kez okundu henüz oylanmamış

Ben bu aşkın cünûnuyem perişân derler bize
Aşk ile sermest olmuşam, zernişân derler bize
Ervâh-ı ezelde Hakk’a ikrar edenlerdeniz
Sâye-i Resulullâh’dan ehl-i imân derler bize

Tâ ezelden Lebbeyk kelâmı söyledi lisanımız
Cemâla müşerref etsin halk eden Yezdanımız
Es-Seyyidü’l-Ahmedi Bedevî Sultânımız
Bezm-i tarîkat içinde dervişân derler bize

Elestü bezminde Hakk’a ikrar eyledi ervâhımız,
Hamdolsun hamd u senâlar, Hakk’a doğru râhımız,
Halife-i ru-yi zemin mülkü padişahımız,
Tabiatı, viâyeti Ali Osmân derler bize

Adem Seyfullâh bizim aslımız ecdadımız,
Hazreti pir-i Mugandır ta ezel üstadımız,
Sebâvetten sorarsanız Hüseyindir adımız,
Âşıkanlar arasında Kul Sümmân derler bize.

Leke Var şiiri
211 kez okundu henüz oylanmamış

Öyle bir asıra geldi devrimiz,
Neye baksak her bir hâlde leke var,
Gerek yanlışımız gerek doğrumuz,
Hâli değil her cihette leke var.

Zalimler zulmeder mazlum da arsız,
Eğri vefa görmez doğru da kârsız,
Bahçıvanlar tembel bağlarda barsız, (Bar =Meyve)
Bar verse de nebatatda leke var.

Ne talibi hocasına danışır,
Ne hocası ikazlığı konuşur,
Usta bakmaz şegirt hain çalışır, (Şegirt = Çırak)
İşlediği zanâatta leke var.

Ne mürşid müridin destini tutar, (Dest=El)
Ne mürit mürşidin sözüne yatar,
Ne sail el çeker ne baylar tartar, (Sail =Fakir, Bay = Zengin)
Akıl fikir zekâvette leke var.

Sümmâni mecnundur gör bu hal ile,
İş ileri gitmez kalmakal ile,
İmam var mihrapta gönlü mal ile,
Erkân bilmez cemaatte leke var.

İmkânı Mı Var şiiri
221 kez okundu henüz oylanmamış

Ben bir güzel gördüm pek belden ince,
Sarılıp kucmanın imkanı mı var,
Gövdesi ibrişim yüzünde peçe,
Kaldırıp açmanın imkanı mı var.

Aslını sordum ki huriden değil,
Cesette canı yok bağda gül değil,
Bir örük üstüne yüz on dört kâhkül
Tarayıp açmanın imkanı var.

Nakkaşı billurdur zülfünün teli,
El değmemiş yanakları mecrali,
Yirmi dokuz toka yedi düğmeli,
Çözdürüp açmanın imkanı mı var.

Oturmuş hükmeder yakın uzağa,
Abu zemzem akar dilden dimağa,(Abu=Su)
Siyah sürme çekmiş beyaz bukağa
Öpüp öpüşmenin imkanı mı var.

Dedim bir buse ver Sümman gedaya,
Dedi zülfüm vermem gayrı medaya,
Kendin iskan etmiş mermer kaleye,
Yol bulup geçmenin imkanı mı var..

Yandırır şiiri
333 kez okundu henüz oylanmamış

Bir dilberin mecnunuyam,
Cesette canı yandırır,
Ben derdimin meftunuyam,
Bilse Lokman’ı yandırır.

Mürüvvet kânıdır soyu,
O yar daim sever huyu,
Likaptan çıksa bir muyu (Muy=Zülüf)
Şems-i tabanı yandırır.

O huba yanan aşıkan,(Hub=Güzel)
Gözüne hor olur cihan,
O dilberde olan nişan,
Huri gılmanı yandırır.

Kim o yârin yarasında,
O kalmaz yüz karasında,
İki kaşın arasında,
Olan irfanı yandırır.

O huban ali ekberdir,
O mahbup zati serverdir,
O dilber nuri berberdir,
Ehli imanı yandırır.

Kim o yara eder arzu,
Hulutan kılar niyazı,
O dilberin cilve nazı,
Ta asumanı yandırır.

Kapında zayıf Sümmani,
Lütfundan gözler ihsani,
O dilberin arzumanı,
Kevn-i mekânı yandırır.

Vermez Kimseye Bâki Bu Demi Devranı Yer şiiri
216 kez okundu henüz oylanmamış

Vermez kimseye bâki bu demi devranı yer,
Her kimi büyütür besler döner ahir anı yer,
Hiç kimsenin şemesini yandırmaz baştan başa,
Nice sultan nice vezir nice yüz bin hanı yer.

Kahramanı katil olsan akibet yıkar seni,
Nice pençesinde Polat bulunan aslanı yer,
Bahtulu dir o kişiye yar eder hâlikini,
Adet midir ki çürüte öyle bir insanı yer.

Yahu ecel şerbetinden kimse tatmamış değil,
Nice pirân nice mahbup, nice nevcivanı yer,
Çünkü aslımız topraktır aslına sokar seni
Korkarım bi haber gece gulemin Sümmani yer. (gulem=Köle)

Müstezat şiiri
354 kez okundu henüz oylanmamış

Âşığa aşkın âteşi gör ne yaradır
Derde çaredir
Aşkı olmayan beyvâne bey bîçâredir
Amma âvâredir
Her kimde ki lâ görünür ilm-i ibâre
Feyzi idâre
Halledemez kelâmını yüzü karadır
Fikri mudaradır
Yağma etsen âşık bâğını yâdân olmaz
Fikrine salmaz
Çünkü anın iştiyâkı âhi peridir
Meyli zâredir
Her kim ki sahiptir olur kendi özüne
Gitmez izine
Elbette o gûşların arzusu zâredir
Sanma ki hâredir
Çünkü anın fi‟ li bozuk dek ü dubaradır
Cismi mâredir
Yüzleri dost özleri düşmânına aldanma
Ne derse kanma
Yâr için cân fedâ edip sakın usanma
Gayriye yanma
Gayriye gönül verirsen yâr nicedir
Mülkün ordadır
Kazâ-i Narman bize dünyâlık mekân
Tenhaya diken
Sabâvetim Hüseyin‟ dir mahlâsım Sümmân
Pederim Hasan
Bunca müddet geçirdiğim Samikaledir
Kale ibaredir
Tevellüdüm seksen sekiz ondan sonradır
Meslek şuâradır

İnsanlık Mıdır şiiri
322 kez okundu henüz oylanmamış

hasta gönül sakın eyleme benlik
gönül alçaklığı nadanlık mıdır?
çalış ki yapasın kemliğe eyilik,
her iyiliğe iyilik insanlık mıdır?

irfan mektebinden çıkma kenara
yakma vücudunu beyhude nara
arif ol her ayıbı kendinde ara
el ayıbın görmek irfanlık mıdır?

Sümmani söz söyler iktidarınca
el elden üstündür arşa varınca
Süleyman’a söz öğretti karınca
nasihat dinlemek noksanlık mıdır?